Jaarvergadering Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Agenda voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019

De Open Hof – Kerkstraatje 4 – 3961 AV
Wijk bij Duurstede

Let op gewijzigde locatie!!!!!

De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

1 Opening.
2 Mededelingen van de voorzitter.
3 Bestuurszaken, wijzigingen bestuur.
4 Verslagen van de algemene ledenvergadering gehouden op 14 maart 2018 en de buitengewone ledenvergadering op 29 januari 2019. Bijlagen 1 en 2.
5 Jaarverslag 2018. Bijlage 3.
6 Financieel overzicht 2018. Bijlage 4.
Verslag van de kascommissie (Piet van Gemert en Ellen de Zwart).
Goedkeuring jaarrekening 2018.
7 Begroting 2019. Bijlage 5.
Toelichting begroting door de penningmeester.
Goedkeuring begroting 2019.
8 Benoeming van een nieuw kascommissielid
9 Diversen
10 Rondvraag
11 Sluiting

Toelichting bij punt 3.
Aftredend en niet herkiesbaar: Herman Steenman, Joop van Herwijnen, Aletta van Emden en Ellie Olde Heuvel. Een bijzondere vermelding: Herman was bestuurslid sinds 1 januari 1991 en Joop sinds 1997! In de buitengewone ledenvergadering op 29 januari 2019 heeft de ledenvergadering de benoemingen van Frank Magdelyns, Tom Schrijvers en Sierk de Jongh goedgekeurd.

Als u de jaarstukken per post wilt ontvangen, meldt u zich bij ons en we sturen ze u graag op. 


Bijlage 1

Concept verslag van de algemene ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018 in Bunnichem in Bunnik.

De vergadering begint om 19:30 uur.

Aanwezig: 25 leden bij het begin van de vergadering en de bestuursleden: Otto Wttewaall (voorzitter), Joop van Herwijnen (Archeologie, vicevoorzitter), Jan van Geest (1ste secretaris), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van Aken (genealogie, OH), Ellie Oude Heuvel (OH Houten), Norma Mulder (2de secretaris, OH, website, verslag)

Afwezige bestuursleden met bericht: Aletta van Emden (monumenten Bunnik), Wim van Zijl (penningmeester) en Frits van de Leije (archeologie Wijk bij Duurstede).

1. Opening.
Voorzitter Otto Wttewaall opent met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij gaat er van uit dat deze vergadering snel afgehandeld kan zijn, zodat de aanwezigen kunnen gaan genieten van de lezing van Henk Blok over Kasteel Cammingha.

2.Mededelingen van de voorzitter.  Ko van de Bos en Albert Miltenburg hebben zich afgemeld.

3. Bestuurszaken: Verkiezing bestuursleden.
Het bestuur stelt voor om in te stemmen met de benoeming in het bestuur van Frits van der Leije uit Wijk bij Duurstede. Hij vertegenwoordigt de archeologie van Wijk bij Duurstede. Jan van Geest en Aletta van Emden zijn aan het eind van hun termijn. Zij stellen stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld bij het bestuur.
Aletta heeft aangekondigd haar termijn tussentijds af te breken. Het bestuur stelt voor hen op dit moment beiden weer te benoemen. Jan roept de aanwezigen op om zich te melden als nieuw bestuurslid in Bunnik (op termijn).

De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

5. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 maart 2017.
Henk Beugels: opmerkingen bij punt 7. De kascommissie heeft het financieel jaarverslag 2015 en de begroting 2016 alsnog gecontroleerd en voorgesteld aan de vergadering ze goed te keuren en de penningmeester Frans den Toom te dechargeren. De goedkeuring wordt gegeven door de ledenvergadering.

Het verslag wordtdoor de vergadering verderzonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist, Norma Mulder.

6. Jaarverslag 2017 van de secretaris.

Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris Jan van Geest.

7. Beleidsplan 2018-2022.
Otto benadrukt dat de vereniging druk bezig is haar digitale media te actualiseren. Frank Magdelyns heeft hiertoe al veel werk verzet en ook gezorgd dat Tussen Rijn en Lek aanwezig is op facebook en twitter. De aanwezigen hebben geen opmerkingen over dit nieuwe beleidsplan dat tot 2022 gehanteerd zal worden.

8. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester.
Piet van Gemert en Ellen de Zwart hebben de kascontrole uitgevoerd. Het zag er perfect uit. Zij hebben geen opmerkingen ten aanzien van het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018.

Otto Wttewaall geeft de vergadering nog een kleine mondelinge toelichting op zijn financieel jaarverslag 2017 en de begroting van 2018. Belangrijk is dat Tussen Rijn en Lek er financieel goed voorstaat en de contributie niet verhoogd hoeft te worden.
De leden hebben geen opmerkingen over het financieel jaarverslag en de begroting.

Verslag van de kascommissie (Ellen de Zwart en Piet van Gemert)
Piet van Gemert meldt dat de kascommissie de financiële jaarstukken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester Wim van Zijl wordt door de kascommissie gecomplimenteerd over de nauwkeurige, overzichtelijke boekhouding.

Goedkeuring jaarrekening 2017.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de jaarrekening

9. Begroting 2018.
De begroting wordt door de aanwezigen zonder opmerkingen goedgekeurd.

10 Benoeming van een nieuw kascommissielid.
Ellen de Zwart zal in de kascommissie van 2018 blijven. Lex Heijnis meldt zich aan voor 2018.

11. Diversen:
Tussen Rijn en Lek wil graag overgaan tot een automatisch incassosysteem om de contributie te innen per 1 januari 2019.  Dat scheelt de vereniging veel werk en geld. Het bestuur hoopt op begrip hiervoor en medewerking van de leden.
De mogelijkheid om de contributie niet automatisch te betalen blijft ook bestaan. Het bedrag moet dan wel eind maart binnen zijn, omdat er anders een klein bedrag aan extra kosten doorberekend wordt.
De leden die hun e-mailadres hebben opgegeven hebben (dat zijn er nu 250) hebben de jaarstukken dit jaar gekregen per mail. Daarop heeft het bestuur veel positieve reacties gehad.
Het bestuur hoopt dat meer mensen hun mailadres op gaan geven. Dat zal nogmaals gevraagd worden in de volgende nieuwsbrief.
Er zijn op dit moment 520 leden. Het streven van het bestuur is om het aantal leden boven de 500 te houden.

12. Rondvraag.
Joop van Herwijnen meldt dat op zaterdag 24 maart 2018 de nieuwe archeologie tentoonstelling in Het Oude Station geopend wordt: Schatten van Vechten. De opening is Iedereen is van harte welkom, vanaf 10.30 uur.

Herman Steenman meldt dat de bus voor de grote excursie naar Duitsland op 14 april 2018 vol is.

Er zijn nu genoeg nieuwe folders. Deze kunnen in nieuwe wijken (tip van dhr. Jorma in de ledenvergadering van 2017)) verspreid worden. Het bestuur zal een plannetje maken en dhr. Jorna benaderen als de folders rondgebracht kunnen worden.

13. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

Na afloop konden de aanwezigen genieten van bijzondere lezing van Henk Blok, over een nieuwe visie op de geschiedenis van kasteel Cammingha in Bunnik. Een boeiende aanrader om lekker altijd zelfonderzoek te blijven doen. Er valt nog vel te ontdekken.

18 maart 2018, Norma Mulder, 2de secretaris.


Bijlage 2

Concept verslag van de buitengewone ledenvergadering op dinsdag 29 januari 2019 in de Open Hof, Wijk bij Duurstede

Aanwezig: 75 personen exclusief de bestuursleden: Otto Wttewaall (voorzitter), Jan van Geest (1ste secretaris), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van Aken (genealogie, OH), Aletta van Embden (Monumenten Bunnik), Frits van der Leije (archeologie Wijk bij Duurstede), Norma Mulder (2de secretaris, OH, website, verslag), Sierk de Jongh (beoogd penningmeester), Tom Schrijvers (beoogd bestuurslid vanuit Bunnik).

Afwezig met bericht Joop van Herwijnen (vicevoorzitter, archeologie Houten), Frank Magdelyns (sociale media)

1. Opening.
Voorzitter, Otto Wttewaall, opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Onze zeer goede en aimabele penningmeester Wim van Zijl, overleed helaas plotseling midden 2018. Voorzitter Otto Wttewaall nam het interim-penningmeesterschap op zich. Tussen Rijn en Lek prijst zich gelukkig dat een nieuwe penningmeester zich aanmeldde, Sierk de Jongh. Statutair moet de ledenvergadering nieuwe bestuursleden benoemen. Omdat het bestuur zo snel mogelijk weer een reguliere penningmeester wilde hebben, heeft het in december 2018 een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven voorafgaand aan de lezing op 29 januari 2019. Het als enige agendapunt was de benoeming van de nieuwe penningmeester en van nog twee nieuwe bestuursleden.  Tom Schrijvers, die binnen het bestuur de belangen van Bunnik gaat vertegenwoordigen en daarmee de plaats van de aftredende Aletta van Embden overneemt, en Frank Magdelyns, die binnen het bestuur de sociale media en de automatisering van het ledenbestand op zich neemt. Heel fijn, want Herman Steenman, die dit nu doet (met hulp van Wim van Miltenburg) zal in mei 2019 ook het bestuur verlaten.

2. Benoeming nieuwe bestuursleden. 
De voorzitter stelt voor Sierk de Jongh als nieuwe penningmeester te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.

Met een luid applaus stemmen de aanwezige leden in met deze benoeming. Waarvan acte.

De voorzitter stelt voor Tom Schrijvers en Frank Magdelyns als nieuwe bestuursleden te benoemen. Ook hier zijn er geen tegenkandidaten gemeld.

De aanwezigen stemmen ook met deze benoemingen in met een enthousiast applaus.

3. Afsluiting.

De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom en dankt de aanwezige leden voor hun vertrouwen. Hij sluit deze buitengewone ledenvergadering om 20.10 uur af, waarna iedereen kon genieten van een eveneens buitengewoon goede en interessante lezing van Chris Will over het Waterstaat-icoon: Jan Blanken.

30 januari 2019, Norma Mulder, 2de secretaris.


Bijlage 3

Jaarverslag 2018

Bestuur

Op 31-12-2018 werd het bestuur gevormd door:

Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vicevoorzitter en voorzitter Archeologische Werkgroep,), Hans van Aken (werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, Pr en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Embden uit Bunnik (monumenten), Ellie Oude Heuvel uit Houten (Oral History), Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk.

Wim van Zijl (penningmeester) uit Houten is na een na een ziekbed halverwege het verslagjaar overleden. Otto Wttewaall is interim-penningmeester.

Het bestuur is acht keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied.

Een bijzonder punt was de zorg over de vertraging bij de heropening van Museum Dorestad. Deze zorg heeft het bestuur met een brief overgebracht aan het bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook ging bijzondere aandacht ging uit naar de vacatures In de redactie van ons tijdschrift en het bestuur en de sociale media.

Dit jaar is een bezinningsbijeenkomst gehouden.

Ledenbestand.

De vereniging startte op 1 januari 2018 met 536 ingeschreven leden. Er waren 13 opzeggingen, vaak door overlijden of verhuizing uit ons verenigingsgebied naar een andere deel van ons land. Er was ook aanwas van 35 nieuwe leden zodat op 31 december 2018, 558 leden ingeschreven stonden. Vier jaar geleden waren het er 500. De stijgende lijn zet door!

De herkomst is Bunnik 41, Cothen 20, ’t Goy 9, Houten 183, Langbroek 15, Odijk 49, Schalkwijk 16, Tull en ’t Waal 6, Werkhoven19, Wijk bij Duurstede 92, buiten het Kromme rijngebied 106 en 2 in het buitenland.

Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis (overleden), G. de Nie, P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).

Relaties met zusterverenigingen

Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.

Beleid.

Het beleidsplan 2018-2022 is op de ledenvergadering in maart vastgesteld.

Belangrijke ontwikkelingspunten bleven het activeren van jongeren en actiever worden op de sociale media. Op het laatste punt zijn vorderingen gemaakt.

Werkgroepen

Werkgroep Monumenten Bunnik
De werkgroep Monumenten Bunnik, die zich bezighoudt met (cultuur)historische zaken op het grondgebied van de gemeente Bunnik, bestaat uit 3 inwoners van Bunnik, waaronder een bestuurslid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. De werkgroep kwam in 2018 echter niet bij elkaar, omdat daartoe geen aanleiding bestond.

Het goedgekeurde bestemmingsplan “t Burgje “in Odijk is inmiddels in de verkoop gegaan. In verband met de grote archeologische betekenis van dit terrein, houdt dit plan de aandacht van de werkgroep. Met name een mogelijke rondweg rond deze nieuwe bouwlocatie blijft een aandachtspunt. De gevolgen hiervan voor het aangrenzende gebied kunnen groot zijn en aanleiding vormen voor verdere ontwikkelingen en bouwlocaties.

Van de in 2017 geplaatste picknickbank aan de Achterdijk in Werkhoven, wordt goed gebruik gemaakt. In hoeverre het informatiebordje over de geschiedenis van dit voormalige kerkhofje, de interesse opwekt, is moeilijk na te gaan.

Verder zijn er plannen in de toekomst voor de ontwikkeling van een nieuwe woonlocatie ten noorden van kasteel Cammingha langs de Kromme Rijn. Dit gebied ligt buiten de “rode contour” van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. De ontwikkelingen worden gevolgd.

In 2018 werd er géén landschapswandeling gehouden. Het plan is in 2019 een wandeling te organiseren vanuit de kern van Bunnik, waarbij zowel op aspecten binnen en buiten de kern zal worden gelet.

Werkgroep Monumenten Houten
Nadat het Plan voor herontwikkeling van Fort Honswijk eind 2017 door de gemeenteraad van Houten is ‘weggestemd’, is begin 2018 een traject gestart om via een participatief proces met alle belangenpartijen te komen tot een nieuw plan. De Monumentenwerkgroep is een van de deelnemende partijen in dit proces. Met twee leden hebben we zitting genomen in de  participatiegroep, kortweg genoemd ‘de fortwerkers’. In 2018 is door deze groep een concept opgesteld van een Nota met uitgangspunten, wensen en ambities voor de herontwikkeling van het Fort, inclusief de randvoorwaarden. In de loop van 2019 zullen de noodzakelijke vervolgstappen worden gezet om tot planvorming te komen.

Na de vorming van een nieuw gemeentebestuur hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouder van monumentenzaken, de heer H. Geerdes. In dit eerste overleg is oriënterend gesproken over door de werkgroep als belangrijkrijk aangemerkte erfgoedzaken. 

Het maken van vijf informatieborden voor verschillende markante locaties/objecten binnen de gemeente is aangehouden en zal dit jaar verder worden uitgewerkt.

De werkgroep heeft kenbaar gemaakt zich zorgen te maken over ontwikkelingen rondom de oude kernen van de gemeente, met name rondom Het Oude Dorp van Houten, waar plannen worden ontwikkeld  die de herkenbaarheid van de oude dorpsstructuur ernstig kunnen aantasten. We verwachten dit jaar te kunnen meepraten om te komen tot een beschermd dorpsgezicht , of een andere maatregel die er voor zorgt  dat we het Oude Dorp van Houten ook als de oude kern blijven ervaren.

Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”
De Archeologische Werkgroep ’Leen de Keijzer’ is al sinds 1967 een werkgroep van de historische kring tussen Rijn en Lek.  Een actieve groep binnen het regionale netwerk van de Archeologie in de provincie UTRECHT (AWN-afdeling 12).

Het jaar 2017 was voor onze archeologische werkgroep wederom arbeidsintensief en zeker succesvol. We vierden immers ons 50-jarig jubileum. De bijbehorende feestelijkheden bestonden uit een receptie, een goedbezochte archeologische activiteitenmarkt in de open lucht en vooral een bijzondere jubileumexpositie. De viering was op 6 mei met een Open Dag.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons jaarverslag in het eerstvolgende ‘Tussen Rijn en Lek’.

Werkgroep Archeologie Wijk bij Duurstede en omgeving
De volgende activiteiten zijn ondernomen:

Onderzoek schervenvondst boerderij Langbroekerdijk A68 Langbroek.

Onder de vloer in de voorkamer van het bijhuis/bakhuis/zomerhuis naast de boerderij is een schervenstort aangetroffen. Gezien de locatie en de vondsten is het hoogstwaarschijnlijk een stort aan de rand van een (gedeeltelijk nog bestaand) sloot. Het huisje is op 1 meter ook gescheurd, een veel voorkomend verschijnsel bij (aan)bouw op/aan een voormalige sloot. De vondsten geven aan dat bewoning voor 1800 hoogstwaarschijnlijk is en daarmee wordt de bewoningsgeschiedenis van deze plek wel met 200 jaar verlengd….Voor belangstellenden: we hebben er een uitgebreid verslag van gemaakt.

Controle onderzoek slibstort van Kasteel Sandenburg in opdracht van de RCE.

De gracht gelegen om de buitenplaats Sandenburg is toe aan onderhoud. De gracht slibt dicht met blad en baggerspecie dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de watergang. Via het grachtenstelsel watert het achtergelegen land ten oosten van de Langbroekerdijk af naar de Langbroekerwetering. Om de buitenplaats zo min mogelijk schade toe te brengen heeft men ervoor gekozen om de bagger te laten opzuigen doormiddel van een boot met een cutterkop erop. Deze cutter zorgt ervoor dat hij de bodem volgt en niet door de vaste laag heen gaat. Ter controle of dit ook zo uitgewerkt heeft wordt op het baggerdepot na indroging een controle onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische resten die mee gebaggerd zouden kunnen zijn.  Met Jan van Doesburg (RCE) hebben Carel Versluis en Frits van der Leije een inventarisatie gemaakt van wat er gevonden is en dat in een gestandaardiseerd EXEL-bestand verwerkt. Grofweg is het meeste wat aangetroffen is uit de 18e, 19e en 20e eeuw, dus vrij recent. Voorbeeld: delen van “Goudse” pijpen, vroegste datering 1719 doorlopend tot rond 1900. Met uitzondering van een paar hele kleine stukjes ‘steengoed’ uit mogelijk de 14e en 16e eeuw.

Voor belangstellenden: we hebben een uitgebreid verslag en inventarisatie gemaakt.

-Diversen: o.a. meegelopen/-gekeken/gegraven bij archeologische onderzoek in Austerlitz, diverse locaties in de Engk, Caspergauw en Nachtdijk.

-Keukentafeloverleg WbD: deelnemers: Luit van der Tuuk (Museum), Wendy Norg (Gemeente), Marianne Visser en Alexander van der Bunt (LEU), Carel Versluis en Frits van der Leije (amateurarcheologen). Agenda: ontwikkelingen in en rond WbD: o.a. Museum, Sterke Lekdijk en nieuwbouwprojecten.

-Uitbreiding netwerk: Frits van der Leije is lid geworden van het bestuur van de Stichting Bonifatius-Dorestad.

-Actie m.b.t. de aanstelling van een archeoloog bij de gemeente WBD: met vereende krachten de wethouder van de nodige informatie voorzien zodat die een goed onderbouwd verhaal kon houden met als resultaat dat er voor een ½ fte een archeoloog wordt aangetrokken.

-Actie m.b.t. de (tijdelijke?) sluiting van het Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede: brief namens het bestuur aan de wethouder: resultaat: veel positieve reacties van betrokkenen en aandacht in de pers: van het Groentje tot De Telegraaf en raadsvragen (SP) Vervolg: T.z.t. op een gepast moment terugkomen op ons eerste schrijven.       

-Excursie “De Archeologische- en Historische geheimen van de Kaapse Bossen

Deze unieke excursie is een gezamenlijk initiatief van Team Erfgoed van de Gemeente Heuvelrug, de Vereniging Natuurmonumenten locatie Kaapse Bossen en de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.

120 mensen namen deel. De excursie nu onderdeel van het reguliere NM-aanbod: voor individuen en groepen. Eveneens is een publicatie voor ons tijdschrift over dit onderwerp voorbereid.

Bijvangst: de ontwikkeling van een nieuwe historische wandelroute van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort n.a.v. de vondst van deze route op oude kaarten uit de 17de eeuw: “De Wegh van Wijk na Amersfoort”.

Zowel deelnemers als deelnemende organisaties zijn zich bewust geworden dat er meer is dan “bos en natuur” of “sec een stuk geschiedenis”, het is een integraal geheel of zoals een deelnemer bondig samenvatte; “voortaan kijk ik op een andere manier naar dit bos”.

De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek
In 2022 wordt herdacht dat de Kromme Rijn 900 jaar geleden werd afgedamd. Onder redactie van het Regionaal Historisch Centrum Zuid-Oost Utrecht (RHCZOU) en met medewerking van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ wordt gewerkt aan een boek over de impact die deze ingreep op het Kromme-Rijngebied en de stad Utrecht heeft gehad. Als een van de voorbereidingen op het boek is het Toponiemenproject opgezet. Toponiemen zijn namen van: wegen, akkers, boomgaarden, weilanden, watergangen, bruggen, huizen, boerderijen en dergelijke. Voor het boek zijn vooral toponiemen van vóór ongeveer 1650 van belang; niet alleen het toponiem zelf maar vooral de vroegste vermelding en de bron ervan én van zoveel mogelijk informatie over de locatie.

In de periode van januari tot en met juni is hieraan, door vrijwilligers waaronder de leden van de werkgroep, meegewerkt.

-Vanaf het voorjaar heeft de werkgroep, met het geven van adviezen en het meeschrijven aan het beleidsplan, een bijdrage geleverd aan de oprichting van de Stichting Houtense Homoniemen. Onze leefomgeving verandert. Op bepaalde plekken gebeuren veranderingen steeds vaker en sneller. In juni 2018 is de Stichting officieel van start gegaan, met als doelstelling de veranderingen in de infrastructuur in de gemeente Houten (en gaandeweg ook in het hele Kromme-Rijngebied) te documenteren en de verzamelde gegevens voor een breed publiek toegankelijk te maken.

In 1973 zijn bij een renovatie van het interieur van de Pleinkerk in Houten historische grafstenen uit de kerk verwijderd. Een aantal daarvan zijn kort daarna weer teruggelegd, maar niet op de originele plek in de kerk. Een van de niet teruggeplaatste stenen is bij iemand in de schuur terechtgekomen daar kortgeleden door iemand anders opgemerkt. Deze persoon heeft onder andere de werkgroep benaderd en vervolgens alles in het werk gesteld om de steen weer in de Pleinkerk terug te plaatsen. Dat is gelukt! De steen is op 8 maart 2019 na een afwezigheid van bijna 45 jaar in de Pleinkerk teruggeplaatst.

De tekst op de steen luidt: “… dit graft hoort (toe aen) Jan Lamberts op de Heemstede sterft den 8 mert anno 1619… “. Jan Lamberts hebben wij (nog) niet veel in de archieven terug kunnen vinden, wij zoeken verder!

-Buiten de 4 bijeenkomsten van alle vrijwilligers bij het Toponiemenproject zijn de leden van de werkgroep 20 keer bij elkaar geweest.

Werkgroep Oral History
Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun eigen herinneringen aan dat verleden.

 “Tussen Rijn en Lek” is eind 2011 gestart met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is archiefonderzoek. In 2018 hebben Norma en Tiny in de plaatselijke krant ’t Groentje elke maand een paginagroot artikel geplaatst onder de titel Wijk Toen. De basis onder deze verhalen was de Oral History.

In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd; verzameld in de losbladige map: ”Werkhovense verhalen”.  De map is te koop bij Johan van Impelen (impelaar@gmail.com).

Het vastleggen van verhalen van mensen “die het zelf nog meegemaakt hebben” is tijdrovend. Om (wat snellere) vorderingen te maken is meer menskracht nodig.

Dus…… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons nog steeds aanbevolen.

Meld u aan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl.

Hoe meer zielen, hoe meer Oral History….

Werkgroep Communicatie
De website is, gezien de vele reacties, een graag en goed gelezen site. Frank Magdelyns, enthousiast chroniqueur van de Houtense geschiedenis, heeft in 2018 onze website up to date gemaakt en ervoor gezorgd dat Tussen Rijn en Lek ook via Facebook en Twitter bereikbaar is.

Steeds meer mensen weten de site te vinden, zowel leden als niet leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek. Daar zijn we erg content mee!

Veelal via de website krijgen we van vragen die we als TReL meestal kunnen beantwoorden en kunnen we de vragers verder helpen. Blijft u daar ook vooral mee doorgaan.

Een nieuwe stap is gezet op het pad van digitalisering. Frank is bezig om via een eenvoudig, maar goed beveiligd e-mailsysteem te zorgen dat de leden via e-mail snel op de hoogte kunnen worden gebracht van belangrijke zaken. Daarvoor hebben we van alle leden een mailadres nodig. Op dit moment hebben we de adressen van 350 personen. We zijn dus op de goede weg.

Heeft u uw adres nog niet doorgegeven? Wij zouden het erg fijn vinden als u dat binnenkort toch doet! Stuur hiervoor een e-mail naar info@tussenrijnenlek.nl.

Overigens:

Naast alle “moderne” pr-activiteiten blijven we nog steeds trouw aan onze “ouderwetse” PR, zoals we dat al meer dan 50 jaar doen. U treft onze verenigingsactiviteiten met persberichten ook aan in de plaatselijke kranten en (heel vaak) in het AD.

En – in bijzondere gevallen – maken we postertjes en flyers, die we ophangen in boekwinkels, VVV’s, Bibliotheken, om de inwoners van het Kromme Rijngebied op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Veel nieuwe leden melden zich nog aan nadat ze onze fraai vormgegeven papieren folder hebben gelezen. Die blijven we dus bij allerlei gelegenheden uit delen.

Activiteiten in 2018

Lezingen en excursies
-30 januari 2018: lezing van Eddie Poppe over Cartografie: Cartomagie. Leerzame lezing, 55 belangstellenden.

-15 februari 2018: lezing van Peter Sprengers over Rotsoord. Mooie lezing, 60 belangstellenden

-14 maart 2018: lezing van Henk Blok over kasteel Cammingha. De lezing ging vooral over de bewoners van het kasteel, heel interessant. 52 belangstellenden.

-14 maart 2018: ledenvergadering.

-14 april 2018: Grote excursie naar Duitsland: Slot Nordkirchen en de Henrichsburg. Volle bus, er waren 62 personen mee. Was wederom voor de volhouders een mooie en zeker ook gezellige dag.

-2 juni 2018: kleine excursie naar Fort Honswijk, er waren 49 belangstellenden.

-10 oktober 2018: lezing van Ad van Bemmel over het archief van De Wijkerslooth de Weerdesteijn, mooie lezing 75 belangstellenden.

-14 oktober: kleine excursie naar de Kaapse bossen (grafheuvels) in samenwerking met Natuurmonumenten en de Gemeente Heuvelrug. Zie ook hierboven. Er konden 35 personen mee. Er hadden zich meer aangemeld. De excursie was heel succesvol en is herhaald op 17 november 2018 en 16 februari 2019 en nog een keer in 2019. Totaal 120 belangstellenden

-22 november 2018: lezing van Hans Miltenburg over de geschiedenis van de veeteelt: De koe op de kaart. Een indrukwekkend hoeveelheid oude foto`s illustreerden de lezing. Er waren 82 belangstellenden.

Overige activiteiten

-De “Houtense connectie” stond op de activiteitenmarkt van Houten op 1 september 2018

-Een groepje bestuursleden heeft een cursus gevolgd (Herman, Ellie en Frits) en Frits en ik zijn geweest naar het afscheidssymposium van Roland Blijdenstein.

-De eerdergenoemde bemoeienis met Museum Dorestad.

-Contact met de cultuurtafel in Houten over huisvesting.

Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’

Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2018 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Het was alweer de 52e jaargang!

De redactie bestond uit: Saskia van Ginkel-Meester, Els Elenbaas, Otto Wttewaall en Herman Postema.

Historische reeks

Op 16 november 2018 is in Calypso in Wijk bij Duurstede het vierde boek van Wim van Amerongen gepresenteerd in een cyclus over Wijk bij Duurstede.

Het boek heet: Mijn stad aan het water. Het is uitgegeven als deel 17 in de Historische Reeks van Tussen Rijn en Lek.

Open Monumenten Dag
In 2017 was het thema van de Open Monumentendag “In Europa”.

De werkgroepen in Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik hebben een gezamenlijk programma georganiseerd en een gezamenlijke brochure uitgebracht. Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.

Het bestuur dankt langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging voor zijn of haar inzet.

Maart 2019, Jan van Geest, 1e secretaris.

Bijlage 4 en 5

Download het Financieel verslag 2018

Eerdere verslagen en vergaderstukken

Vergaderstukken 14 maart 2018
Vergaderstukken 23 maart 2017
Vergaderstukken 24 maart 2016
Vergaderstukken 23 april 2015
Vergaderstukken 23 april 2014

Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014