Jaarvergadering Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Agenda voor de algemene ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018.
Bunnichem, Bunnik.

De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Bestuurszaken.
4. Verkiezing bestuursleden.
5. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 maart 2017. Bijlage 1.
6. Jaarverslag 2017. Bijlage 2.
7. Beleidsplan 2018-2022. Bijlage3.
8. Financieel overzicht 2017. Bijlage 4.
Verslag van de kascommissie (Ellen de Zwart en Piet van Gemert).
Goedkeuring jaarrekening 2017.
9. Begroting 2018. Bijlage 4.
Toelichting begroting door de penningmeester.
Goedkeuring begroting 2018.
10. Benoeming van een nieuw kascommissielid.
11. Diversen
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Toelichting bij punt 4.
Het bestuur stelt voor om in te stemmen met de benoeming in het bestuur van Frits van der Leije uit Wijk bij Duurstede. Jan van Geest en Aletta van Emden zijn aan het eind van hun termijn. Zij stellen stelt zich herkiesbaar. Aletta heeft aangekondigd haar termijn tussentijds af te breken. Het bestuur stelt voor hen weer te benoemen.

De leden kunnen bij de secretaris tegenkandidaten voorstellen, minimaal 48 uur voor de ledenvergadering. Voor de benoeming is een meerderheid van de leden aanwezig in de algemene ledenvergadering nodig.


Bijlage 1.

Concept verslag algemene ledenvergadering op 23-3-2017.
De vergadering begint om 19:30 uur. Zaal open 19 uur.

Aanwezig: 57 personen (bij aanvang vergadering), inclusief het bestuur: Otto Wttewaall (voorzitter), Aletta van Embden, Jan van Geest (1ste secretaris), Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van Aken (genealogie, historisch onderzoek), Norma Mulder (2de secretaris, verslag, OH, website) Ellie Oude Heuvel (OH Houten) Wim van Zijl (Penningmeester).

Afwezig met bericht de leden: Roel Melchers, Marlies Huijs-Oostveen, Hans Schemmekes

1. Opening Voorzitter
Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.10 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij gaat ervan uit dat deze formele vergadering snel afgehandeld kan zijn, zodat de aanwezigen kunnen gaan genieten van de lezing van Jan van Renswoude over de archeologische opgravingen in het Houtense Castellum.

2.Mededelingen van de voorzitter.
Drie Personen hebben zich officieel afgemeld, zie boven.

3. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn Otto Wttewaall, Herman Steenman, Norma Mulder. Het bestuur stelt voor om in te stemmen met de herbenoemingen in het bestuur van Herman Steenman, Otto Wttewaal, Norma Mulder. De vergadering stemt middels een hartelijk applaus in met de herbenoemingen. Ook vraagt de vereniging goedkeuring van de benoeming van twee nieuwe bestuursleden.

Omdat de vereniging niet kan functioneren zonder penningmeester heeft het bestuur (al) in mei 2016 Wim van Zijl tot penningmeester benoemd. Het bestuur vraagt de vergadering deze benoeming alsnog goed te keuren. Ellie Oude Heuvel draait sinds september 2016 mee in het bestuur.

De vergadering stemt in voor beide benoemingen met enthousiast applaus. Er waren geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur.

Algemene ledenvergadering gehouden op 24 maart 2016.
Het verslag wordt door de vergadering zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist, Norma Mulder.

6. Jaarverslag 2016 van de secretaris.
Ad van Bemmel bedankt voor de lof in dit jaarverslag ten aanzien van het organiseren van het wetenschappelijk symposium over de “Dikke Dekker”, het standaard werk over het Kromme Rijngebied van Prof. Dr. Cees Dekker. Maar er waren geen 40 maar 75 deelnemers aan het symposium. Dat zal in het verslag gecorrigeerd worden. Verder wordt het verslag door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris Jan van Geest.

7. Financieel jaarverslag 2015 en 2016 en begroting 2017 van de penningmeester.
Vanwege het plotselinge aftreden van de toenmalige penningmeester kon de kascommissie niet alle stukken van 2015 controleren. Dat is in 2016 alsnog gedaan. De kascommissie van 2016 (Henk Beugels en Hans Schemmekes) heeft het jaarverslag 2015 en de begroting 2016 alsnog gecontroleerd en goedgekeurd. Met instemmend applaus wordt de toenmalige penningmeester Frans den Toom alsnog gedechargeerd. Wim van Zijl, de huidige penningmeester, geeft de vergadering nog een kleine mondelinge toelichting op zijn financieel jaarverslag 2016 en de begroting van 2017. Belangrijk is dat Tussen Rijn en Lek er financieel goed voorstaat en de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Ad van Bemmel merkt op dat er in het depot van het RHC (Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede) voorraden liggen van de boeken uit de Historische Reeks, uitgegeven onder auspiciën van Tussen Rijn en Lek. Zowel de (voorraad) tijdschriften als de voorraad boeken zijn niet in de balans meegenomen. De penningmeester legt uit dat dit juist is omdat voor het tijdschrift de kosten al gemaakt zijn. Als er af en toe iets verkocht wordt is dat winst. Wat betreft de boeken van de historische reeks zijn veel uitgaven in eigen beheer van de auteur uitgegeven en regelt de auteur de financiële afhandeling ook in eigen beheer. Ook hier geldt, eventuele kosten van de boeken voor Tussen Rijn en Lek zijn gemaakt in het publicatiejaar en zijn geen onderdeel van de lopende financiën van de kring. Ad stelt voor dat de vereniging Tussen Rijn en Lek de “winkeldochters” (zowel boeken en tijdschriften) in de uitverkoop te doen. De voorzitter, Otto Wttewaall wil daar graag met Ad over in overleg. Dat zal binnenkort gebeuren op het RHC, waar ook de voorraden liggen. Het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 worden met instemmend applaus goedgekeurd door de vergadering, waarmee penningmeester Wim van Zijl gedechargeerd is en bedankt wordt voor zijn uitstekende en overzichtelijke jaarverslag.

8. Verslag van de kascommissie,
Henk Beugels en Piet van Gemert.
In verband met het plotselinge opstappen van de vorige penningmeester en het niet inzichtelijk zijn van een aantal gegevens, kon het financieel jaarverslag niet goedgekeurd en de penningmeester in 2016 niet gedechargeerd worden. Er is door de kascommissie 2016 bestaande uit Hans Schemmekes en Henk Beugels veel werk verzet om die kascontrole (2016) alsnog naar behoren uit te voeren. Intussen zijn de gegevens wel in gezien en is de balans per 31 december 2015 akkoord bevonden. Beugels stelt voor het bestuur en toenmalig penningmeester Frans den Toom te dechargeren voor dit jaarverslag, waarmee de vergadering akkoord gaat. Ook de financiële verhouding tussen Tussen Rijn en Lek en de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer is door Henk Beugels nader uitgezocht. Er is geen financiële verbinding. Tussen Rijn en Lek hoeft dus de financiële jaarrekening van de Archeologische Werkgroep niet te controleren.

9. Benoeming van een nieuw kascommissielid.
Piet van Gemert zal in de kascommissie van 2017 blijven. Ellen de Zwart meldt zich aan als tweede kascommissielid voor 2017.

10. Diversen:
Voorzitter Otto Wttewaall geeft een korte tevreden terugblik op het jubileumjaar 2016. Een mooi jaar. Zo’n kleine 200 mensen kwamen Tussen Rijn en Lek feliciteren met het 50-jarig jubileum op 21 april 2016 in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Er waren bijzondere jubileumactiviteiten: de succesvolle Jubileumkrant, de landschapswandeling, de bijzondere excursie naar Walcheren, in het voetspoor van Cees Dekkers en het wetenschappelijk Symposium over het standaardwerk van Cees Dekker op 4 november in Bunnik. Het bestuur kijkt tevreden terug op het jubileum. Wat betreft het vooruitkijken……Tussen Rijn en Lek moet serieus proberen meer jongeren aan zich te binden. Daarvoor zijn de moderne social media onontbeerlijk. Echter op dit punt is er geen expertise binnen het bestuur. We hopen dat mensen zich zullen melden om ons hierbij te helpen. Herman Steenman en Peter Koch zijn bezig een nieuwe folder te maken voor Tussen Rijn en Lek. Er zijn op dit moment rond de 520 leden. Het streven van het bestuur is om het aantal leden boven de 500 te houden.

11. Rondvraag.
Frans Landzaat haakt in op de opmerking van Ad van Bemmel over boekenvoorraad. Er zijn ook nog stapels monumentenboekjes (van de monumentendagen). Vraag is of die te gelde gemaakt mogen worden. De OMD-boekjes worden uitgegeven door de OMD-commissies in de betreffende gemeenten. Je moet dus daar zijn om te vragen wat er mee mag en kan.

De heer JCM Jorna (Odijk) stelt voor dat Tussen Rijn en Lek een leuke wervende folder maakt en die dan huis aan huis te verspreiden in de nieuwe wijken. Hij wil ze wel bezorgen in de nieuwe wijken bij de nieuwe bewoners. Het bestuur dankt hem voor het aanbod en zal er zeker op terugkomen.

12 Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.05 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

Norma Mulder, 2e secretaris.


Bijlage 2.

Jaarverslag 2017.

1. Bestuur.
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door:
Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vicevoorzitter en voorzitter Archeologische Werkgroep,), Hans van Aken (werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, Pr en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten), Ellie Oude Heuvel uit Houten (Oral History), Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk en Wim van Zijl (penningmeester) uit Houten.

Het bestuur is acht keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied.

Bij de vereniging heeft zich de werkgroep archeologie uit Wijk bij Duurstede aangesloten. De voorzitter Frits van der Leije heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur.

Bijzondere aandacht ging uit naar de vacatures In de redactie van ons tijdschrift en de sociale media.

Dit jaar is geen bezinningsbijeenkomst gehouden.

2. Ledenbestand.
Op 1 januari 2018 heeft de vereniging 536 leden. Dit was 522 op 1-1-2017, 495 op 1-1-2016, 500 op 1-1-2015, 514 op 1-1-2014, 503 op 1-1-2013, 514 op 1-12012 en 522 op 1-1-2011. In 2017 hebben 22 leden bedankt en er zijn dus 36 nieuwe leden bijgekomen. Onze marge ten opzichte van de in ons beleidsplan genoemde ondergrens van 500 leden is toegenomen.

De herkomst is Bunnik 40, Cothen 20, ’t Goy 8, Houten 181, Langbroek 15, Odijk 49, Schalkwijk 15, Tull en ’t Waal 6, Werkhoven19, Wijk bij Duurstede 95. Verder in Nederland 86 en in het buitenland 2 (België en Brazilië). 250 leden hebben hun emailadres opgegeven.

Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis (overleden), G. de Nie, P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden)

3. Relaties met zusterverenigingen.
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.

4. Beleid.
Het beleid was ongewijzigd. De belangrijkste ontwikkelingspunten waren: Activeren van jongeren en als vereniging actiever worden op de sociale media. Op het laatste punt zijn vorderingen gaande.

Gewerkt is aan de actualisering van het beleidsplan 2018-2022.

5. Werkgroepen.

> Werkgroep Monumenten Bunnik.

Voor het vierde jaar houdt de werkgroep monumenten van de gemeente Bunnik zich bezig met (cultuur)historische zaken van het grondgebied van Bunnik, zowel met de gebouwde – als de onbebouwde omgeving. De werkgroep bestaat uit 3 personen en kwam in 2017 éénmaal bij elkaar.

-`t Burgje. De aandacht ging, evenals in 2016, uit naar de ontwikkelingen van het gemeentelijk monument ’t Burgje in Odijk en het daartoe behorende bouwplan. Het ontwerpbestemmingsplan voor ’t Burgje heeft tot 28-9-2017 ter visie gelegen.

In het plan wordt de boerderij ’t Burgje gespaard en opgeknapt. Ook de oude boomgaard wordt (deels) behouden. De plaats van het romeinse grafveld is ten dele bestemd tot groengebied. De overige gebieden in plangebied met archeologische verwachtingswaarden, Romeins grafveld en hofstede Vinkenburg, hebben een bestemming “Waarde-Archeologie A en B” gekregen. Deze bestemming vraagt om nader archeologisch onderzoek. Besloten is geen reactie op het ontwerpbestemmingsplan te geven namens de Historische Kring Rijn en Lek.

-Verloren kerkhof. Op 24 maart werd het informatiebordje aan de Achterdijk te Werkhoven over de geschiedenis van dit voormalige kerkhofje onthuld door burgemeester Ostendorp. Mogelijk gemaakt door onder meer een gift van de “Vrienden van het witte kerkje” te Odijk. Kort daarvoor had de gemeente Bunnik het bosje opgeknapt en voorzien van een picknickbank, fietsenrek en afvalbak. De belangstelling voor deze gebeurtenis was groot. Johan van Impelen uit Werkhoven zorgde voor de versnaperingen.

-Landschapswandeling. Voor de 3de keer werd er op 30 september een landschapswandeling georganiseerd. Ondanks de slechte weersvoorspellingen namen hier ca 10 mensen aan deel. De wandeling startte in Cothen op de brink en ging via kasteel Rhijnestein naar Weerdestein en Leeuwenburg. Terug via Hardenbroek naar de N229, waar de bus terug naar Cothen werd genomen. Vooral bij het gerestaureerde kasteeltje Weerdestein, met een stelsel van 3-dubbele grachten, werd uitgebreid stilgestaan.

-> Werkgroep monumenten Houten.

In 2017 heeft de werkgroep zich voor drie zaken ingespannen en heeft een plan voor 2018.

Het behoud van het gemeentelijk monument Dubbelzand. Het is niet gelukt. De kosten van restauratie waren, door verwaarlozing van het pand te hoog en het monument was ruimtelijk moeilijk inpasbaar. Aldus de gemeente. De raad zag hierin wel aanleiding om het college op te dragen om in de nieuw op te stellen Erfgoedverordening een onderhoud verplichting voor de eigenaren van dat erfgoed op te nemen.

De ontwikkeling van het Fort Honswijk: In oktober 2016 is deze “Parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie” eigendom geworden van de gemeente Houten. De gemeente stelde zich ten doel “om het Fort Honswijk in 5 jaar op organische wijze te ontwikkelen waarbij de markt en overheid als gelijkwaardige partners gaan optrekken en investeren en dat gaandeweg wordt toegewerkt naar een definitieve invulling van het fortterrein met meerdere functies. Hierbij is op voorhand al duidelijk dat het torenfort zelf jaarlijks in de periode van 1 oktober t/m 31 maart beschikbaar moet blijven als overwinteringsplek voor vleermuizen. En dat de restauratie en eventuele aanpassingen moeten gebeuren met respect voor de cultuurhistorische waarde van de plek, immers er moet subsidie worden binnengehaald voor de restauratie”.

Echter een jaar later stelde het college voor het eigendom over te dragen aan een stichting. De commerciële waarde en niet de cultuurhistorische werd de belangrijkste randvoorwaarde. Een verhoogd terras en een overdekking werden mogelijk. Het streven werd om 100.000 bezoekers per jaar te trekken. Tijdens een “Ronde Tafel Gesprek” werd het plan als enig scenario gepresenteerd. Er bleek grote weerstand te zijn.

Johan van der Gun, een nieuw lid van onze werkgroep, stelde drie overzichtelijke scenario’s op, waaruit bleek dat er tussen het gepresenteerde plan en “niets” nog verschillende tussenmogelijkheden waren. Onze werkgroep wist de pers en de verschillende raadsfracties te overtuigen van de grote nadelen van het plan. Het resultaat is dat de overdracht naar een stichting weliswaar wel doorgaat maar dat de verdere planvorming opnieuw geopend wordt, maar dan binnen een breed participatieproces waarin onze werkgroep een duidelijke positie heeft gekregen.

De nieuwe Erfggoedverordening. Deze Verordening is begin 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De werkgroep heeft een inbreng geleverd bij de voorbereiding. De verordening heeft onder andere als doel historische elementen, zoals rijks- en gemeentelijke monumenten, beter te kunnen beschermen. Naar aanleiding van Dubbelzand is een dwingende onderhoudsverplichting opgenomen. Echter de handhaving hiervan vormt in de verordening een zwakke schakel. De werkgroep heeft erop aangedrongen dit beter uit te werken én ook om ook het onderwerp Beschermde dorps- en stadsgezichten een plaats te geven in de verordening.

Zowel de gemeentelijke monumentencommissie als onze monumentenwerkgroep hebben ervoor gepleit om een inventarisatie te maken van deze gebieden. Het gaat dan volgens ons primair om gebieden die in de komende jaren in hoog tempo hun karakteristieke uitstraling dreigen te verliezen. Daarnaast is het noodzakelijk de bestaande regels te handhaven. Deze “zwarte Piet” zal de gemeente zelf moeten zijn en niet een derde. In opdracht.

Deze twee punten blijven dit jaar onze aandacht houden.

In 2018, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, wil de monumentenwerkgroep eraan werken dat deze beide zaken en projecten die al jaren “op de plank liggen”, zoals: de vijf verklarende borden bij bijzondere plekken en een oude ANWB-paal op het Plein kunnen worden aangepakt.

In 2017 heeft Frans Landzaat te kennen gegeven de werkgroep te willen verlaten om het wat rustiger aan te kunnen doen. Zoals bovenstaand vermeld, heeft Johan van der Gun, wonend in Schalkwijk, de regionale vertegenwoordiging weer gecompleteerd.

> Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”.

De Archeologische Werkgroep ’Leen de Keijzer’ is al sinds 1967 een werkgroep van de historische kring tussen Rijn en Lek. Een actieve groep binnen het regionale netwerk van de Archeologie in de provincie UTRECHT (AWN-afdeling 12).

Het jaar 2017 was voor onze archeologische werkgroep wederom arbeidsintensief en zeker succesvol. We vierden immers ons 50-jarig jubileum. De bijbehorende feestelijkheden bestonden uit een receptie, een goedbezochte archeologische activiteitenmarkt in de open lucht en vooral een bijzondere jubileumexpositie. De viering was op 6 mei met een Open Dag. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons jaarverslag in het eerstvolgende ‘Tussen Rijn en Lek’.

> Werkgroep archeologie Wijk bij Duurstede en omgeving.

Deze informele werkgroep is tot stand gekomen na het ter ziele gaan van de Stichting Wijks Castellum en heeft tot doel de zaak van de archeologie in en rond Wijk bij Duurstede zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe vindt onregelmatig overleg (het zgn. keukentafeloverleg) plaats met vertegenwoordigers van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), het Museum Dorestad en de Gemeente Wijk bij Duurstede (WbD). Daarnaast is er een directe lijn met de ambtenaar ‘Archeologie’ van de Gemeente WbD om gezamenlijk het belang van de Archeologie in de gaten te houden bij ‘elke schep die in en rond WbD de grond in gaat’. Werkwijze is als volgt: ‘wij’ zijn de ogen in het veld en volgen ook de papierstroom m.b.t. vergunningen op Overheid.NL postcode WBD, merken we iets op waar we vragen bij hebben dan melden we dat per mail. Omgekeerd worden ‘wij’ geïnformeerd als er ergens een vergunning wordt afgegeven waarbij er wellicht ‘Archeologie’ in het geding is. Afhankelijk van het vooronderzoek: opgraving, begeleid graven/bouwen of vrijgegeven worden ‘wij’ ingeschakeld om mee te helpen/ te lopen of zelfstandig de zaak in de gaten te houden of er toch niet toevallig op archeologische zaken gestoten wordt. Geïnformeerd houdt ook in dat we (exclusief) de betrokken terreinen in overleg met de eigenaar/bouwer/grondwerker (die zijn ingeseind door de gemeente) officieel mogen betreden. Dit werkt in de praktijk uitstekend!

En…natuurlijk zijn we op zoek naar geïnteresseerden die mee willen doen!

> De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek.

De werkgroep (Sander van Scherpenzeel en Hans van Aken) is 16 keer bij elkaar geweest, 3 keer bezochten we gezamenlijk het archief in Utrecht of Wijk bij Duurstede. Sander doet onderzoek naar de herkomst van toponiemen. Hij brengt vrijwel iedere week wel een dag door in Utrecht, Wijk bij Duurstede, Woerden of Den Haag om gegevens te verzamelen voor zijn Hodoniemen Onderzoek. Hans bewerkt sinds mei gerechtelijke archieven als vrijwilliger bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC). Van inschrijvingen in de registers worden uittreksels gemaakt, die uiteindelijk op de website van het RHC voor onderzoekers beschikbaar komen.

Sinds november doen we mee met het Veldnamenproject dat is opgezet door Ad van Bemmel, Ad van Oostroom en het RHC.

> Werkgroep Oral History.

Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun eigen herinneringen aan dat verleden.

Tussen Rijn en Lek” is eind 2011 gestart met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Houten is Ellie Oude Heuvel gestart met een opzet voor Oral History. Ze is begonnen met het inventariseren en redigeren van gespreken met mensen uit Houten in de jaren ’80. Deze gesprekken zijn opgenomen op Cd-rom en deels uitgezonden door Radio Houten destijds. Het eerste geredigeerd verhaal is verschenen in het tijdschrift van Tussen Rijn en Lek. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is archiefonderzoek.

In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd; verzameld in de losbladige map: ”Werkhovense verhalen”. De map is te koop bij Johan van Impelen (impelaar@gmail.com).

Het vastleggen van verhalen van mensen “die het zelf nog meegemaakt hebben” is tijdrovend. Om (wat snellere) vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Dus…… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons nog steeds aanbevolen. Meldt u aan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl. Hoe meer zielen, hoe meer Oral History….

> Werkgroep PR en website.

De website is, gezien de vele reacties, een graag en goed gelezen site. Frank Magdelyns, enthousiast chroniqueur van de Houtense geschiedenis, heeft in 2017 aangeboden onze website up-to-date te maken. De site wordt aangepast aan de nieuwste eisen. Ook is hij bezig om media als Facebook en Twitter in te zetten voor Tussen Rijn en Lek.

Steeds meer mensen weten de site te vinden, zowel leden als niet leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek. Daar zijn we erg content mee!

Net als vorig jaar, zullen ook dit jaar de jaarstukken van de vereniging op de website gepubliceerd worden. In de nieuwsbrief van februari 2018 is gevraagd wie de jaarstukken nog per post wil ontvangen. Als u zich bij ons meldt, sturen we ze u graag op.

WE STUREN DE JAARSTUKKEN DUS NIET MEER AUTOMATISCH PER POST!!!

Onze vertrouwde pr met de papieren folder, die vernieuwd is, en in de plaatselijke kranten blijft bestaan.

6. Activiteiten in 2017.

Een 50-jarig jubileum in 2017.
De archeologische werkgroep Leen de Keijzer vierde zijn 50-jarig jubileum. Om trots op zijn! Nog meer vreugde. Tussen Rijn en Lek veroverde de 4e plaats van de 206 verenigingen en clubs uit on onze regio die meedongen naar de eerste plaats. Echter, de inspanning om daar te komen is geleverd door de 50-jarige. Lof!

Lezingen en excursies.

-Op 21 februari hield Chris de Bont lezing “Geofysische aspecten van het Kromme Rijngebied ”in Bunnichem in Bunnik. Er waren 90 toehoorders.

-Op 8 april was de grote excursie. Dit keer naar het Vlaamse Sint-Truiden. 45 mensen genoten van een mooie en gezellige dag.

-Op 27 mei was een kleine excursie naar kasteel Loenersloot. 30 deelnemers.

-Op 7 juni werd een historische wandeling gehouden. 30 deelnemers.

-Op 30 september werd de 2e historische wandeling gehouden. Ditmaal waren er 10 deelnemers.

-Op 10 oktober hield Sander Wassing de lezing “de reformatie in het Kromme Rijngebied” in het Witte Kerkje in Odijk. 120 mensen waren aanwezig. Het kerkbestuur was mede-uitnodigende partij en bood de koffie aan.

– Op 4 november werd in de Wiese in Schalkwijk de boekenmarkt gehouden. Ca. 175 bezoekers.

-Op 9 november gaf Frederiek Eggink een lezing over Volksliedjes in Nederland van ca 1800 – 1920 compleet met muziek en zang in de Open Hof in Wijk bij Duurstede 25 mensen waren daarbij.

Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’

Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2017 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Het was alweer de 51e jaargang! De redactie bestond uit: Saskia van Ginkel-Meester, Els Elebaas, Otto Wttewaall en Herman Postema.

Historische reeks.
Geen uitgaven.

Open Monumenten Dag.
In 2017 was het thema van de Open Monumentendag “Boeren, burgers en buitenlui”.

De werkgroepen in Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik hebben een gezamenlijk programma georganiseerd en een gezamenlijke brochure uitgebracht. Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.

Het bestuur dankt langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging voor zijn of haar inzet.

Jan van Geest, 1e secretaris.


Bijlage 3.

Titel : Beleidsplan 2018 – 2022 (concept)

Betreft : Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Auteur : Ellie Oude Heuvel m.m.v. Jan van Geest

Datum : 26 – 02 – 2018

Inleiding.
De historische vereniging “Tussen Rijn en Lek” richt zich op de historie van het gebied van de Kromme Rijn. Dit is het grondgebied van de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Dit gebied heeft een rijke historie. De huidige Kromme Rijn was eens de hoofdtak van de Rijn en vormde de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, was eens de grootste handelsstad van noordelijk Europa. In de 19e eeuw werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie door dit gebied aangelegd.

Monumenten, zowel gebouwde als landschappelijke, zijn er te vinden en het is eveneens een archeologisch rijk gebied. Al met al de moeite waard om de kennis van dit gebied en zijn bewoners in stand te houden, te vermeerderen en te verspreiden.

Met dit doel is de vereniging in 1966 opgericht.

In de statuten is dit als volgt verwoord:
De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft ten doel belangstelling te wekken en kennis te verspreiden over de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

– Het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties;
– Het organiseren van lezingen en excursies;
– Het oprichten, in stand houden en stimuleren van werk- en studiegroepen;
– Het actief en passief bewaken van het historische erfgoed, zowel wat betreft het landschap als roerende en onroerende zaken.

Dit beleidsplan geeft aan hoe, nu in 2018, de activiteiten vorm zijn gegeven en wat de speerpunten zijn voor de komende jaren.

Huidige werkwijze.

Ter verspreiding van de kennis doet de vereniging het volgende:
– Circa zesmaal per jaar wordt een lezing gehouden. Deze lezingen zijn gratis en toegankelijk voor leden en overige belangstellenden. Zij worden bij voorkeur roulerend gehouden in een zaal die gehuurd wordt in een van de drie gemeenten;
– Viermaal per jaar wordt het tijdschrift “Het Kromme-Rijngebied” toegezonden aan de leden. Het tijdschrift heeft een eigen redactie. Gelet wordt op voldoende niveau van de artikelen. Als de inhoud daartoe aanleiding geeft kan er ook een dubbelnummer uitkomen in plaats van twee enkele nummers;
– Een eigen boekenreeks wordt uitgegeven onder de naam “Historische Reeks Kromme-Rijngebied”. In de loop van de jaren zijn 13 delen verschenen. De vereniging heeft een boekenfonds.
– De archeologische werkgroep “Leen de Keijzer”geeft ook eigen publicaties uit, zie www.archeologiehouten.nl.
– Een eigen website www.tussenrijnenlek.nl wordt actueel gehouden en de vereniging is actief op “social media”.

Om te waken voor het behoud van het historische erfgoed en kennis te ontwikkelen zijn de volgende werkgroepen opgericht:
– De archeologische werkgroep “Leen de Keijzer”. In deze werkgroep is veel deskundigheid. Zij zijn voortdurend actief met het bodemarchief. In het “Oude Station” in Houten hebben zij een eigen museum, waarin wisselende algemene of thematentoonstellingen met zowel eigen als ingeleend (veelal eigen) materiaal ingericht worden. Lespakketten zijn ontwikkeld, waarmee gastonderwijs gegeven wordt. Zij zijn deelnemer in het provinciale cursusaanbod van Kunst Centraal voor het basisonderwijs en geven lezingen. De werkgroep heeft een eigen website. www.archeologiehouten.nl en is actief op “social media”;
– In 2017 hebben amateur archeologie medewerkers in de gemeente Wijk bij Duurstede zich aangesloten bij de Historische kring Tussen Rijn en Lek;
– De werkgroep “Oral History” verzorgt interviews met oudere streekbewoners en vullen daarmee het “geheugenarchief” van de Kromme-Rijnstreek;
– De werkgroep “Genealogie en Historisch onderzoek” heeft tot doel genealogische informatie te verzamelen en toegankelijk te maken;
– Binnen de vereniging zijn op dit moment twee Monumentwerkgroepen actief zowel in Houten als in Bunnik. Zij fungeren als “waakhond ”bij ingrepen;
– Voorts zijn vele leden van de vereniging actief in de organisatie van de jaarlijkse Open-Monumentendagen;
– De werkgroep PR doet wat de naam zegt. Het in de lucht houden van een actuele website is een belangrijke activiteit.

De vereniging wordt als volgt bestuurd:
Het dagelijkse bestuur komt minimaal zesmaal per jaar bijeen. In het voorjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Hierop worden het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voorgelegd. De kascommissie adviseert de leden.

Speerpunten van beleid.
– Continuering van de huidige werkwijze.
– Streven naar een ledenaantal tussen de 550 en 600. Dit vraagt een extra inspanning daar het huidige ledenaantal veroudert. Om die reden wordt de vereniging meer actief op de “social media” en gaat zij op zoek naar manieren om ook andere doelgroepen te bereiken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan workshops op wijkniveau gericht op de geschiedenis van de woonomgeving.
– Nadrukkelijker lokaal aanwezig en waakzaam zijn. In alle drie gemeenten moet goed op de monumenten en het archeologische archief gelet worden, maar in Bunnik en Wijk bij Duurstede zijn we onvoldoende aanwezig. Medio 2017 hebben medewerkers amateur archeologie uit Wijk bij Duurstede zich aangesloten bij onze vereniging. Dit heeft onze aanwezigheid daar sterk verbeterd.
– Het digitaliseren van alle tijdschriftbestanden. Na twee jaar wordt de inhoud voor iedereen vrij toegankelijk.
– Het behouden van de ANBI-status en het bevorderen van schenkingen voor de vereniging of voor het boekenfonds.
– Zeer terughoudend zijn met contributieverhogingen.
– Meedenken met en meedoen aan de viering van historische jubilea. In de periode 2018 – 2022 zijn dat de herdenking van de tweede wereldoorlog in 2020 en de herdenking van de plaatsing van de dam bij Wijk bij Duurstede in 2022.
– Het moderniseren van de website en het geschikt maken van de website voor smartphones.
– Het moderniseren van allerlei administratieve zaken zoals het versturen van de Nieuwsbrief per e-mail en de overstap naar automatische incasso van de contributiegelden.

Financiële jaarverslag

Het financiële jaarverslag in PDF-vorm is hier te downloaden.

Eerdere verslagen en vergaderstukken

Vergaderstukken 14 maart 2018
Vergaderstukken 23 maart 2017
Vergaderstukken 24 maart 2016
Vergaderstukken 23 april 2015
Vergaderstukken 23 april 2014

Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013