side bg

Historische kring ‘Tussen Rijk en Lek’

Agenda voor de algemene ledenvergadering op donderdag 23 maart 2017.
Restaurant “De Engel” in Houten. De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Bestuurszaken
4. Verkiezing bestuursleden
5. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 24 maart 2016
6. Jaarverslag 2016
7. Financieel overzichten 2015 en 2016, en de begroting 2017
• Toelichting door de penningmeester.
• Goedkeuring begroting 2017.
• Verslag van de kascommissie (de heren Henk Beugels en Piet van Gemert).
• Goedkeuring jaarrekening 2015.
• Goedkeuring jaarrekening 2016.

8. Benoeming van een nieuw kascommissielid
9. Diversen
10. Rondvraag
11. Sluiting

• Toelichting bij punt 4.
Het bestuur stelt voor om in te stemmen met de benoemingen in het bestuur van Herman Steenman, Otto Wttewaal, Norma Mulder, Wim van Zijl en Ellie Oude Heuvel. De leden kunnen bij de secretaris een tegenkandidaat voorstellen minimaal 48 uur voor de ledenvergadering. Voor de benoeming is een meerderheid van de leden aanwezig in de algemene ledenvergadering nodig. Herman Steenman, Otto Wttewaal en Norma Mulder zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Omdat de vereniging niet kan functioneren zonder penningmeester heeft het bestuur in mei 2016 Wim van Zijl tot penningmeester benoemd. Het bestuur vraagt de vergadering deze benoeming alsnog goed te keuren. Ellie Oude Heuvel draait sinds september mee in het bestuur.
• Toelichting bij Punt 7.
Vorig jaar kon de kascommissie geen positief advies uitbrengen over de jaarrekening 2015 omdat de onderliggende stukken niet volledig beschikbaar waren. Daarom komt deze jaarrekening nogmaals aan de orde.
• De jaarstukken behorende bij punt 6 en 7 kunt u inzien op de website (bij Over ons: Jaarstukken) of opvragen bij de secretaris (janvangeest@ziggo.nl). in de zaal zijn ook exemplaren beschikbaar.


 Jaarverslag 2016 van de secretaris.

1. Bestuur
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vicevoorzitter en voorzitter Archeologische Werkgroep,), Hans van Aken (werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, Pr en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten) en Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk. Wim van Zijl (penningmeester) uit Houten is in mei door het bestuur aangesteld omdat de vereniging niet zonder penningmeester kan. Het bestuur is acht keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied. Bijzondere aandacht ging uit naar de enquête, de viering van het 50-jarig jubileum, de vacatures In de redactie van ons tijdschrift en de vacature van de penningmeester. Dit jaar is geen bezinningsbijeenkomst gehouden.
2. Ledenbestand
Op 1 januari 2017 heeft de vereniging 522 leden. Dit was 495 op 1-1-2016, 500 op 1-1-2015, 514 op 1-1-2014, 503 op 1-1-2013, 514 op 1-12012 en 522 op 1-1-2011. In 2016 hebben 27 leden bedankt en er zijn dus 54 nieuwe leden bijgekomen. Dankzij de vele jubileum activiteiten hebben we nu weer een marge ten opzichte van de in ons beleidsplan genoemde ondergrens van 500 leden. Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis (overleden), G. de Nie, P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).
3. Relaties met zusterverenigingen
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.
4. Beleid
De resultaten van de enquête, die in 2015 gehouden is zijn gepresenteerd in de jaarvergadering. Het bestuur concludeert dat geen wijzigingen in het beleid nodig zijn. De belangrijkste ontwikkelingspunten zijn: Zijn er specifieke activiteiten nodig om jongeren te activeren en kan de vereniging actiever worden op de sociale media.
5. Werkgroepen
• Werkgroep Monumenten Bunnik
Voor het derde jaar houdt de werkgroep monumenten van de gemeente Bunnik zich bezig met (cultuur)historische zaken van het grondgebied van Bunnik, zowel met de gebouwde – als de onbebouwde omgeving. De werkgroep bestaat inmiddels uit 3 personen. De aandacht in 2016 ging, evenals in 2015, uit naar de ontwikkelingen van het gemeentelijk monument ’t Burgje in Odijk en het daartoe behorende bouwplan. In een brief aan de gemeente Bunnik van 31-1-2016 werd namens de Historische Kring Rijn en Lek gevraagd voorzichtig om te gaan met dit bijzondere object. En met de invulling van het plangebied rekening te houden met de archeologische waarden. Pas op 27-6-2016 kwam op deze brief een informeel antwoord (per mail) van de gemeente. Inmiddels is er een projectontwikkelaar gekozen en archeologisch onderzoek verricht. Laatstgenoemde leverde interessante aanwijzingen op. De gemeente is gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Met de gemeente werd overleg gevoerd over “het Verloren Kerkhof” bij Werkhoven. Het desbetreffende bosje is niet als snippergroen aangegeven en inmiddels voorzien van een bankje. Begin 2017 zal er een bord bij geplaatst worden met informatie over de geschiedenis van dit bosje. Op 7-3-2016 is er een overleg geweest met wethouder Zaké over monumentenzaken in het algemeen. Prioriteit van de gemeente ligt bij de Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gemeentelijke monumenten ontvangen geen subsidie en de controle is matig. Als mogelijke acties werden genoemd uitdiepen van de gemeentelijke monumentenkaart, publicaties in de regiokrant en samenwerking met andere organisaties op dit gebied. Tenslotte werd er door een lid van de werkgroep tweemaal een landschaps-wandeling georganiseerd langs een oude arm van de Kromme Rijn. Nog net binnen de gemeente Bunnik, gelegen tussen Werkhoven en Cothen. De belangstelling hiervoor was groot.
• Werkgroep monumenten Houten
De werkgroep heeft in januari en in september overleg gehad met de wethouder. Veel van de punten die de afgelopen jaren op ons aandringen in gang zijn gezet lopen nog. Een aantal zaken zijn mede door ons door de gemeente opgepakt, het tegeltableau van de gesloopte Bogermanschool is veiliggesteld in afwachting van herplaatsing. De keramische boom van de Regenboogschool is verplaatst naar college de Heemlanden. De relatie van de jonkheer Ramtuin met het ernaast gelegen kasteelterrein is versterkt door het plaatsen van een metalen kasteel-silhouet. Er zijn herstellingen uitgevoerd aan toren en uurwerk van de Brinkkerk in Schalkwijk. De gemeente is gestart met een QuickScan van alle gemeentelijke monumenten. Met van de begraafplaats aan de Vlierweg zijn ontwikkelingen. Nieuw beleid is vastgesteld waarin een aantal punten die de werkgroep heeft aangedragen vorm krijgen. Zo wordt een monumentaal graf gerestaureerd. We probeerden de gemeente te bewegen tot een zichtbaarder beleid ten aanzien van haar gemeentelijke monumenten. We zijn weer actief geweest met Open Monumentendag; samenwerking met de werkgroepen uit Wijk bij Duurstede en Bunnik regionale samenwerking kreeg vorm. We hopen in 2017 resultaat te boeken met het zichtbaar maken van de geschiedenis in onze gemeente. Daarbij willen wij graag een actieve rol spelen. Onze werkgroep is uitgebreid en heeft nu vijf leden; we kunnen versterking gebruiken.
• Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”
De Archeologische Werkgroep ’Leen de Keijzer’ is al sinds 1967 een werkgroep van de historische kring tussen Rijn en Lek. Een actieve groep binnen het regionale netwerk van de Archeologie in de provincie UTRECHT (AWN-afdeling 12). In 2016 hebben we weer veel activiteiten ontplooit. Van waarnemingen op verzoek van de gemeente Houten tot educatie op de scholen. Voor het eerst hebben leerlingen van het middelbaar onderwijs in Houten van ons onderwijs ontvangen in het kader van hun Romeinen lesweken. Presentaties hebben we gegeven aan diverse maatschappelijke groepen en serviceclubs. De tentoonstelling ‘Tegels Spreken’, trok veel bezoekers uit het hele land en was een geweldig succes. Het jubileum van onze historische kring was aanleiding om eind november als cadeau aan te bieden een tentoonstelling met als titel: Met de poten in de modder, 50 jaar graven in de achtertuin. Hierbij zijn we ook weer een stap verder gegaan met de digitalisering door een interactief programma met gegevens uit de archeologie databank Archis te bewerken zodat eenieder kan zien of en wat er is opgegraven in zijn ‘achtertuin’. Zeer leerzaam. Door een jubileumgift van de gemeente Houten konden wij dit realiseren en het programma ook verder klaarmaken voor schoolgebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons jaarverslag in het eerstvolgende ‘Tussen Rijn en Lek’
• De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek
De 2 leden van de werkgroep zijn 13 keer bij elkaar geweest. Een lid onderzoekt hoe straten, wegen, watergangen, erven, boerderijen en landerijen aan hun naam gekomen zijn (homoniemen). Welke namen zijn oud, wanneer verdwenen of van naam veranderd en welke zijn recent. Het onderzoek is breed opgezet. Heel veel recente gegevens haalt hij uit het Kadaster en uit gemeentelijke archieven, gepubliceerd onderzoek en Internet. De laatste gegevens, worden nagetrokken in de archiefbewaarplaats. Zoals Het Utrechts Archief en het Streekarchief in Wijk bij Duurstede, de archieven van de Waterschappen in Woerden en van de Ridderlijke Duitse Orde in Utrecht. Kopieën van de gevonden aktes neemt hij mee naar huis. Uiteindelijk hoopt hij met zijn onderzoek gaten in de kennis, tot nu toe, op te kunnen vullen en hij wil zijn resultaten publiceren. Voorlopige resultaten plaatst hij op zijn website: houtensehodoniemen.nl
Interessant materiaal is gevonden; we hebben aktes uit de 15e en 14e eeuw getranscribeerd en vertaald in begrijpelijk Nederlands. We onderzoeken ook of van genoemde personen ook sporen gevonden kunnen worden in andere archiefstukken. Steeds meer archiefmateriaal is online te doorzoeken. Hoe belangrijker, eigenlijk hoe rijker, de persoon, des te groter de kans om sporen te vinden. In de 14e en 15e eeuw woonden hooguit tienduizend mensen in het Kromme-Rijngebied en directe omgeving. De kans om in een bepaalde periode meerdere personen met dezelfde voor- en achternaam en/of functie te vinden is niet zo heel groot. Een lid van onze vereniging vroeg ons om hulp bij het transcriberen van oude teksten over bezit in de Vlowijkerpolder. Door gebrek aan mankracht is daarvan nog niet veel gekomen. We gaan er in 2017 aan werken. De werkgroep Historisch Onderzoek wil een platform bieden voor iedere onderzoeker, beginnend of gevorderd. We willen u graag behulpzaam zijn. Is uw belangstelling gewekt, kunt u wat hulp gebruiken, wilt met ons meedoen? Neem dan contact met ons op: jmvanaken@ziggo.nl
• Werkgroep Oral History 
Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun eigen herinneringen aan dat verleden. “Tussen Rijn en Lek” is eind 2011 gestart met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Houten is Ellie Oude Heuvel gestart met een opzet voor Oral History. Ze is begonnen met het inventariseren en redigeren van gespreken met mensen uit Houten in de jaren ’90. Deze gesprekken zijn opgenomen op Cd-roms en deels uitgezonden door Radio Huten destijds. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is archiefonderzoek. In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd; verzameld in de losbladige map:”Werkhovense verhalen”. De map is te koop bij Johan van Impelen (impelaar@gmail.com). Het vastleggen van verhalen van mensen “die het zelf nog meegemaakt hebben” is tijdrovend. Om (wat snellere) vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Dus…… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons nog steeds aanbevolen. Meldt u aan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl. Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..
• Werkgroep PR en website
De website is, gezien de vele reacties, een graag en goed gelezen site. Het bestuur is erg tevreden over Kelly Niekerk die sinds augustus 2015 het technisch beheer van de site doet. Het is de kwaliteit en de actualiteit zeer ten goede gekomen. Steeds meer mensen weten de site te vinden, zowel leden als niet leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek. Daar zijn we erg content mee! Net als vorig jaar, zullen ook dit jaar de jaarstukken van de vereniging op de website gepubliceerd worden. In de nieuwsbrief van maart 2017 gevraagd wie de jaarstukken nog per post wil ontvangen. Als u zich bij ons meldt, sturen we ze u graag op. Het is ons streven om ook actief te zijn op de sociale media en daarmee een jongere doelgroep te vinden. We zoeken iemand die deze klus op zich wil nemen. Onze vertrouwde Pr middels de papieren folder en de plaatselijke kranten blijft bestaan.

1. Activiteiten in 2016.
• Jubileumjaar 2016.
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de viering van het 50-jarig bestaan. In de grote kerk in Wijk bij Duurstede startten we op 22 april met een feestelijke bijeenkomst. Ongeveer 190 mensen waren aanwezig en met een toespraak van onze voorzitter, zangintermezzo`s van Barbara de Wit, een speciale cabaretvoorstelling van Vincent Bijlo een gepaste catering zetten wij de bloemetjes buiten. In de hele Kromme-Rijnstreek is huis en huis een speciale jubileumkrant verspreid. Jammer voor de mensen die door stickers op hun brievenbus deze krant hebben gemist. De jaarlijkse dagexcursie op ging op 9 april naar Walcheren ”in de voetsporen van Cees Dekker” die in 1980 de eerste dagexcursie naar Walcheren leidde. Een mooie excursie met 40 deelnemers. In het regionaal archief werden wij met groot enthousiasme rondgeleid tussen de 22 kilometer archiefplanken. Op 4 november is in het gemeentehuis van Bunnik een wetenschappelijk symposium gehouden over het wetenschappelijke werk van Cees Dekker over het Kromme Rijngebied met zijn standaardwerk over het Kromme-Rijngebied in de Middeleeuwen, de “Dikke Dekker”, als basis. Er waren ruim 75 deelnemers en ideeën voor een nieuwe onderzoek-agenda waren het resultaat. Een mooie middag; heel veel lof voor Ria van Eerden en Ad van Bemmel! In Het Voorjaar van 2017 komt een speciaal nummer van ons tijdschrift uit als uitvloeisel van het congres. Op 18 juni en 5 november organiseerde Aletta van Embden historische wandelingen in het prachtige Kromme Rijngebied. Totaal 40 mensen liepen mee. De werkgroep ”Leen de Keijzer” bood de tentoonstelling “Met de poten in de modder” de historische kring aan als jubileum geschenk.

• Overige lezingen en excursies 

– Op 21 februari hield Cornelis van Tilburg de lezing “Reizen in de romeinse tijd in “De Engel in Houten. Er waren 75 toehoorders.
– Op 24 maart hield Marieke van Dinter de lezing “Rivierenlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen” in “Het Wapen van Werkhoven”. 65 toehoorders.
– Op 1 oktober waren 14 deelnemers bij de kleine excursie naar museum “De Hoge Woerd ”in De Meern.
– Op 19 oktober hield Bert Maes de lezing “Historisch Groen” In “De Wickenburg” in `t Goy. Er waren 50 toehoorders.
– Op 15 december de lezing “Bonifatius in Wijk bij Duurstede” door Piet de Jong en Kees Slijkerman in “Het Wapen van Werkhoven”. Er waren 50 toehoorders.• Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’
Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2016 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Het was alweer de 50e jaargang! De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist en O.J. Wttewaall uit ’t Goy. Per 1-1-2016 is Herman Postema aangetreden als nieuw lid van de redactie. Tevens is er een extra aflevering van het tijdschrift verschenen. Deze special vertelt over het driestadrechten project dat in 2015 en 2016 in de drie middeleeuwse rivierstadjes Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen is uitgevoerd. Het bevat de teksten van de lezingen door Joost Cox, Kaj van Vliet en Huib Leeuwenberg op een symposium over stadrechten in het algemeen en die van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen in het bijzonder.
• Open Monumenten Dag.
In 2016 was het thema van de Open Monumentendag “Iconen en symbolen”. De werkgroepen in Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik hebben een gezamenlijk programma georganiseerd. Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.Het bestuur dankt langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging voor zijn of haar inzet.

Jan van Geest. Secretaris. Odijk, maart 2017.

Concept verslag algemene ledenvergadering op donderdag 24 maart 2016.
Het Wapen van Werkhoven in Werkhoven
De vergadering begint om 19:30 uur.

Aanwezig: 32 personen, inclusief het bestuur, Otto Wttewaall (voorzitter), Aletta van Embden, Jan van Geest (1ste secretaris), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van Aken (genealogie, OH), Norma Mulder (2de secretaris, verslag, OH, website)
Afwezig met bericht: Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter)

1.Opening
Voorzitter Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.40 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij hoopt op snelle afwikkeling van deze formele vergadering, zodat we snel kunnen gaan genieten van het verhaal van Marieke van Dinter
Mededelingen van de voorzitter.
Geen

2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar is Hans van Aken. Het bestuur stelt voor hem te herkiezen. De aanwezigen herkiezen Hans van Aken middels een applaus voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er zijn twee vacatures in het bestuur, een penningmeester en een algemeen lid. Penningmeester Frans den Toom heeft om persoonlijke redenen helaas moeten stoppen met zijn penningmeesterschap. Het is altijd lastig om goede penningmeesters (of meesteressen) te vinden. Er is overleg over iemand van een administratiekantoor die de zaken voor een zacht prijsje wil waarnemen. Dit zou dan op interimbasis gebeuren tot er een definitieve nieuwe penningmeester is gevonden. Tussen Rijn en Lek blijft dus zoeken naar een penningmeester. Voorlopig neemt de voorzitter de lopende zaken waar. Voor beide vacatures geldt dat het mooi zou zijn in verband met de vertegenwoordiging in het bestuur als iemand uit Wijk bij Duurstede zich zou aanmelden.

1. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2015
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.
2. Jaarverslag 2015 van de secretaris.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De secretaris vult aan dat de lezing van januari 2015 (over de herbouw van het domschip in Utrecht) niet vermeld was. Is inmiddels toegevoegd.
3. Jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester.
De begroting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Voor de jaarrekening wordt een voorbehoud gemaakt naar aanleiding van het verslag van de kascommissie.

Verslag van de kascommissie, Hans Schemmekes en Henk Beugels. De kascommissie had – door het aflopende penningmeesterschap – te maken met een onduidelijke, niet helemaal toegankelijke financiële administratie.

De kascommissie stelt voor dat ze eerst de financiële stukken op papier krijgt, zodat er controle kan plaatsvinden. Als dat gebeurd is zal er een rapportje gemaakt worden van de stand van zaken. De huidige kascommissie blijft bestaan tot het financieel verslag 2015 is vastgesteld.

De ex-penningmeester Frans den Toom wordt dus nog niet gedechargeerd voor het financiële beleid van 2015.

Benoeming van een nieuw kascommissielid.
De huidige kascommissie treedt officieel af als de controle gedaan is en verslag daarvan is gedaan. Piet van Gemert meldt zich als nieuw kascommissie lid voor 2016. Hij vormt dan samen met Henk Beugels de kascommissie voor de jaarvergadering van 2017.

9. Diversen:
a. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek” in 2016 Herman Steenman meldt het nieuws vanuit de jubileumcommissie: receptie, wandeling, symposium jubileumkrant. De jubileumactiviteiten zijn inmiddels aan de leden gecommuniceerd middels nieuwsbrieven.
b. Toekomst van de vereniging, de enquête Secretaris Jan van Geest memoreert de volgende punten uit de enquête van 2015:

Met het oog op 2025:
Conclusies van het bestuur.

1. Het bestuur is blij met de grote response en met de aandacht en de positieve waardering voor de activiteiten van de vereniging.
2. De opmerkingen, die gemaakt zijn over het tijdschrift, zullen aan de redactie voorgelegd worden.
3. Een aantal leden geeft aan dat zij, doordat zij geen vervoer hebben, niet naar de lezingen kunnen komen. Mobiele leden worden opgeroepen om hier attent op te zijn en autoruimte aan te bieden.
4. Het bestuur probeert zoveel mogelijk lezingen te geven op wisselende avonden en in alle plaatsen, maar in verband met beschikbaarheid van sprekers en zalen lukt dat niet voldoende.
5. Belangstelling wordt getoond voor gebruikmaking van de sociale media. 17 Leden geven aan actief te zullen meedoen. Het is een belangrijk communicatiemiddel vindt het bestuur, maar in het bestuur zelf is niemand die voldoende tijd en affiniteit hiermee heeft om dit op te zetten. Leden meldt u!
6. Een monumentenwerkgroep in Wijk bij Duurstede zou een goede aanvulling zijn. Wederom: Leden meldt u!
7. De enquête geeft geen aanleiding om voor de huidige activiteiten van de historische kring een koerswijziging in te zetten. Rekening zal gehouden worden met de suggesties.
8. Initiatieven van leden om nieuwe activiteiten aan te pakken zijn van harte welkom.

Hans Schemmekes vraagt zich af hoe de communicatie over het vervoer vorm gegeven kan worden. In de volgende nieuwsbrief wordt een oproep gedaan wie eventueel bereid is medeleden mee te nemen naar activiteiten. Het kan gemeld worden bij Norma Mulder, die dan de contacten tussen vrager en aanbieder kan leggen.

1.Rondvraag.
Opmerking van het bestuur: het bestuur heeft fraaie jubileumpennen voor de leden laten maken. Deze worden vanaf nu (24 maart 2016) uitgedeeld) tijdens de activiteiten. We versturen ze niet per post omdat dat erg kostbaar is.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
2. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

 

Norma Mulder
2de secretaris
4 april 2016

Na afloop konden de aanwezigen genieten van een indrukwekkende lezing van Marieke van Dinter over haar letterlijk diepgravende onderzoek naar de rivierlopen in deze regio in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.

Het financiële jaarverslag in PDF-vorm is hier te downloaden.


Eerdere verslagen en vergaderstukken

Vergaderstukken 23 maart 2017
Vergaderstukken 24 maart 2016
Vergaderstukken 23 april 2015
Vergaderstukken 23 april 2014

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013

side bg