side bg

Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Agenda voor de algemene ledenvergadering
op woensdag 23 april 2014

Lokatie: dorpshuis “De Wiese” in Schalkwijk
Aanvang vergadering: 19.30 uur
Zaal open om 19.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden*
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2013
(zie onderaan deze agenda)
5. Jaarverslag 2013
(zie onderaan deze agenda)
6. Financiële overzicht 2013 en begroting 2014
(Het financiële overzicht 2013 en de begroting 2014 zijn als bijlagen bij deze nieuwsbrief gevoegd. De penningmeester zal de stukken toelichten.)
7. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Pothuizen en Melchers
8. Benoeming van een nieuw kascommissielid
9. Diversen:
a. Beleidsplan 2014-2018
b. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek”
c. Digitalisering (toelichting de heer Melchers)
10. Rondvraag
11. Sluiting

* bij punt 3
Aftredend en herkiesbaar: Frans den Toom en Jan van Geest. Het bestuur stelt voor beiden te herkiezen.
Alletta van Embden uit Bunnik wordt voorgesteld door het bestuur als nieuw bestuurslid.
De leden kunnen bij de secretaris tegenkandidaten voorstellen, minimaal 48 uur voor de ledenvergadering.
Voor de benoeming is de instemming van de meerderheid van de leden, aanwezig in de algemene ledenvergadering, nodig.

Jaarverslag 2013 van de secretaris

1. Bestuur
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto (O.J.) Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman (H.J.J.) Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop (J.) van Herwijnen (vice-voorzitter en leider Archeologische Werkgroep) Frans (F.) den Toom (penningmeester en grote excursies) en Hans (J.M.) van Aken (leider werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma (N.Th.) Mulder-Mulder (2e secretaris, PR en Oral History) en Olof (O.) van Baarzel (Oral History, PR) uit Wijk bij Duurstede en Jan (J.M.) van Geest (1e secretaris) uit Odijk.
Het bestuur is 6 keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied.
Bijzondere aandacht ging uit de digitalisering en de ANBI-status. Het is een grote inspanning geweest van met name Norma Mulder en Marcel Groen om te komen tot de site die nu actief is. Het bestuur waardeert het werk zeer en is tevreden. Norma staat open voor verbetersuggesties.
Één van de bijeenkomsten was een bezinningsbijeenkomst. Nagedacht is over de langere termijn, ondermeer van het tijdschrift.
2. Ledenbestand
Op 1 januari 2011 heeft de vereniging 522 leden. Een jaar later zijn dit er 514 en op 1 januari 2013 503.
In de loop van het jaar 2013 zijn er 33 nieuwe leden bijgekomen en 22 leden zijn uitgeschreven. Eind december was is het aantal leden 514. De vereniging is gegroeid maar toch gevaarlijk dicht bij het minimum aantal van 500 leden dat het bestuur een ondergrens vindt.
Ereleden zijn: A. Graafhuis; G. de Nie, Halle; P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer.
3. Relaties met zusterverenigingen
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Sabine (een project van de universiteit van Utrecht), Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.
4. Beleid
Het bestuur heeft een beleidsplan voor de jaren 2014-2018 vastgesteld. Op de website is dit beleidsplan te lezen ( onder het hoofdje ANBI). Opmerkingen of wel aanvullingen van de leden zijn op de jaarvergadering van harte welkom.
De vereniging heeft de ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aan de vereniging, ook aan ons boekenfonds) fiscaal aftrekbaar zijn. Nieuwe regelgeving verplicht ons op de website een aantal stukken te zetten om deze status te handhaven. Het beleidsplan en de jaarrekening zijn de belangrijkste. In dit kader is het beleidsplan gemaakt.
5. Werkgroepen
•    Werkgroep monumenten Houten heeft het contact met de gemeente onderhouden.
•    Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”.
De werkgroep heeft 24 leden die met elkaar 4300 uur aan archeologisch werk verzetten.
In het museum in het oude station in Houten zijn twee nieuwe tentoonstellingen samengesteld. “Lichaamsverzorging van steentijd tot heden”is intussen vervangen door “Terra sigillata, het wedgwood van de Romeinen”. Deze laatste tentoonstelling wordt wegens succes verlengd. In het kader van educatie werden ontvangen 33 groepen van de basisscholen en een aantal groepen van de naschoolse opvang. Ook zijn zomercursussen gegeven.
In op dracht van de gemeente Houten verrichtte de vereniging op vijf plaatsen archeologisch onderzoek.
Diverse particulieren schonken hun archeologische collectie. Het betreft vondsten die gedaan zijn tijden de verbreding van de A12 in 1976-77.
Het uitgebreide jaarverslag met foto`s vindt u op de website van de werkgroep (www.archeologiehouten.nl).
•    De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek is in 2013 wederom niet actief geweest. Gezocht wordt naar nieuwe leden om de werkgroep te activeren.
•    De werkgroep Oral History, die startte in 2011, heeft tot doel informatie over het verleden te verkrijgen door mensen te interviewen over hun herinneringen aan dat verleden en deze geschiedenissen op te schijven. Deze vaak boeiende verhalen zijn subjectief het menselijke geheugen is niet exact betrouwbaar. Voor waarheidsgetrouwheid is aanvullend archiefonderzoek nodig.
In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij, als dat nodig is, archiefonderzoek. De vertelde verhalen worden op de website verzameld.
In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal interviews uitgewerkt; deze zijn intussen gepubliceerd in een map”Werkhovense verhalen”. De map is te koop bij Johan van Impelen (impelaar@gmail.com).
De werkgroep Oral History zoekt nog mensen die in Bunnik en/of Houten interviews willen houden. Op termijn is het de bedoeling dat de interviews die in Houten ooit al gedaan zijn (in de jaren 90) ook op de site gepubliceerd worden.
Om vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Deze oproep deden wij in het jaarverslag van vorig jaar. Echter zonder resultaat. Hebt u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Meldt u aan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl.
Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..
•    Werkgroep PR en website
Aankondigingen van onze activiteiten worden gestuurd naar: De Regionale Omroepstichting Utrecht, de V.V.V.’s van Utrecht en Wijk bij Duurstede, het AD – Utrechts Nieuwsblad en de huis-aan-huis bladen: Trefpunt, Bunniks / Houtens / Wijks Nieuws, Wijkse Courant en Nieuwsbode.
De nieuwe website is nu twee jaar in de lucht en, gezien de vele en ook positieve reacties, goed ontvangen bij leden en niet-leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek . Daar zijn we uiteraard heel blij mee. De meest recente uitgave in de historische reeks, het ontroerende boek van Wim van Amerongen over De Wederopbloei van Wijk, over wijk bij duurstede in de jaren 50 en 60, is, mede door de vele bestellingen via de site geheel uitverkocht!!!
Dit jaar zullen voor het eerst ook de jaarstukken op de website gepubliceerd worden. U vindt deze als u de “knop” (boven in de balk) “over ons” aanklikt en vervolgens “jaarstukken”.
Onze vertrouwde PR met de papieren folder blijft voorlopig bestaan. De folder zal in 2014 wel geactualiseerd worden.
– Meer leden!
Waar mogelijk zullen wij de Historische Kring presenteren aan het publiek. Waar mogelijk zullen wij meedoen met geschiedenisprojecten op bv. scholen. Hiermee hopen wij meer belangstelling, ook van jongeren, voor onze vereniging te wekken.
6. Activiteiten in 2013
•    Lezingen en excursies
– Op 24 januari hield Ad van Bemmel een lezing over zijn speurtocht naar Cornelius Dellius en zijn nazaten in de kerk in Cothen. Een broer van Cornelius is daar predikant geweest. Ad schreef daar een boek over, dat uitgegeven is door de Historische Kring. Er waren ongeveer 50 belangstellenden.
– Op 14 februari heeft onze voorzitter Otto Wttewaal spontaan een lezing over kastelen in en rond Houten gegeven. De heer Thoomes, die een lezing zou geven over “Leven met de Lekdijk”, liet het vanwege de gladheid afweten. Toch waren er nog 50 belangstellenden die het slechte weer hadden getrotseerd.
– Op 20 april voerde de grote excursie naar De Rijp en omgeving. Er waren bijna 50 deelnemers.
– Op 23 april heeft de archeoloog Jan van Renswoude een lezing gehouden over de archeologische vondsten op het Castellumterrein in Houten. De oudste vondsten zijn uit de late IJzertijd.
– Op 18 mei vond een kleine excursie plaats naar historische Schoonhoven. Het was een prachtige excursie waarvan 20 deelnemers genoten. Velen hebben deze ervaring aan zich voorbij laten gaan.
– Op 16 oktober heeft Jan Maarten Doorman een lezing gegeven over de vrede van Utrecht. Aanwezig waren 45 mensen.
– Op 14 november heeft de historische vereniging zijn medewerking gegeven aan het Historisch Café van Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede. Aan de orde waren de Wijkse geschiedeniscanon en de opzet van een modern museum. 16 belangstellenden gebruikten deze gelegenheid om mee te praten.
– Op 19 december heeft René van Duist zijn langverwachte lezing gegeven over de slag van Waterloo. Een mooie opwarmer voor de grote excursie in 2014. er waren ongeveer 80 belangstellenden.
•    Markt
Op zaterdag 7 september was onze vereniging aanwezig met een stand op de activiteitenmarkt in Houten.
•    Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’
Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2012 driemaal, nr. 1 en 2 was een dubbelnummer. Alweer de 47e jaargang!
De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. M.A. van der Eerden-Vonk uit Wijk bij Duurstede, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist, P.J.W. Koch uit Houten en O.J. Wttewaall uit ’t Goy.
De digitalisering is klaar. De jaargangen 1996 tot 2003 zijn gedigitaliseerd in het kader van het project Sabine van de Universiteit van Utrecht. (Toegankelijk via een link op onze website)
Vanaf 2010 hebben we zelf de gedigitaliseerde versies. De jaargangen 2004 tot en met 2009 hebben we extern laten digitaliseren.
•    Boeken
In de historische reeks Kromme-Rijngebied is één boek uitgegeven. “De wederopbloei van Wijk”van Wim van Amerongen. (deel 14) .
•    Open Monumenten Dag
In 2013 was het thema van de 26e Open Monumentendag ”Macht en Pracht”.
In Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik waren vele monumenten opengesteld en waren andere activiteiten georganiseerd. De belangstelling was groot.
Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.
Het bestuur wil langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging bedanken voor zijn of haar inzet.

Verslag door Jan van Geest
Odijk, maart 2014

Concept-verslag algemene ledenvergadering op dinsdag 23 april 2013

Lokatie restaurant café De Engel, Houten
Aanvang 19:30 uur

Aanwezig: 43 personen inclusief van het bestuur, Otto Wttewaall (voorzitter),
Jan van Geest (1ste secretaris), Joop van Herwijnen (Archeologie, vice-voorzitter) Frans den Toom (penningmeester), Bert van der Houwen (Monumenten), Olof van Baarzel (OH, PR), Norma Mulder (2de secretaris, verslag, OH, website)
Afwezig met bericht: Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans  van Aken (genealogie, OH)

1. Opening
Voorzitter Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij hoopt op snelle afwikkeling van deze formele vergadering, zodat we snel kunnen gaan genieten van de ongetwijfeld boeiende lezing van Jan van Renswoude en Johan van Kampen.

Mededelingen van de voorzitter
Helaas moet gemeld worden dat op 18 december 2012 oprichter en erelid prof. Dr. Cees Dekker is overleden. Hij was niet alleen een van de oprichters, maar zette ook de standaard voor de hoge kwaliteit van lezingen, publicaties, archeologisch veldonderzoek, excursies en het verenigingstijdschrift. De historische Kring Tussen Rijn en Lek is hem veel dank verschuldigd. Hij zal in onze herinnering blijven.
De nieuwe website is eindelijk in de lucht. We krijgen veel positieve reacties. Er wordt nog steeds gewerkt aan vervolmaking van de site.

2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Bert van der Houwen
De voorzitter bedankt Bert voor zijn jarenlange grote inzet in bestuur (vanaf 1995) en praktische uitvoering, bijvoorbeeld bij het rondleiden, het maken van exposities, het onderzoek en publicaties daarover. Het bestuur is blij met de toezgging dat de praktische werkzaamheden van Bert voor de vereniging gewoon doorgaan. Het bestuur zal nog in kleine kring afscheid nemen.
Aftredend en herkiesbaar: Joop van Herwijnen en Norma Mulder
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezigen stemmen met applaus in met de herbenoeming.
Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid. In verband met de spreiding in het Kromme Rijngebied en de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw uit Bunnik, maar alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Gegadigden worden verzocht zich te melden bij de secretaris.

4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 29 maart 2012
De voorzitter geeft toelichting bij de vraag die Roel Melchers in 2012 stelde betreffende een andere  (betere) bestuursorganisatie. Het bestuur heeft ingesteld dat er elke jaar een bezinningsdag zal zijn. Daarbij wordt in breder perspectief naar de vereniging en de toekomst op korte en langere termijn gekeken, dus ook naar de bestuursorganisatie. Tijdens de eerste bezinningsdag in 2012 zijn  er een aantal uitgangspunten geformuleerd (zie jaarverslag secretaris).
Op de vraag van Roel Melchers in 2012 of er nieuwe bronnen van inkomsten zijn te genereren kan het bestuur melden dat er van de Rabobank een “steuntje” in de rug is aangevraagd en ontvangen, verder is het niet gelukt nieuwe fondsen aan te boren.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.

5. Jaarverslag 2012 van de secretaris
Roel Melchers  stelt dat het bestuur in het jaarverslag meldt dat zij 500 een minimum aantal vindt wat betreft het aantal leden. Hij zou daar graag wat toelichting op hebben. De voorzitter geeft aan dat – als het aantal leden onder de 500 zakt – de kosten relatief hoger worden (per lid). Het streven is om rond de 550 te zitten, dat is wat betreft het kostenplaatje gunstiger. Er zijn gemiddeld per jaar 40 nieuwe leden nodig om rond de 510 te kunnen blijven. Dit aantal nieuwe leden is in 2012 niet gehaald.
De heer Jorna stelt voor dat Tussen Rijn en Lek zich presenteert op allerlei publiekstrekkende activiteiten. De voorzitter geeft aan dat Tussen Rijn en Lek daarvoor ook erg zijn best doet.
Roel Melchers vraagt of er aan het punt over de locale waakzaamheid al zaken zijn gerealiseerd. In Bunnik en Wijk bij Duurstede is die waakzaamheid te weinig aanwezig. Dat is al een paar jaar zo. Melchers vraagt zich af wat de vereniging daar aan gaat doen. De voorzitter stelt dat Tussen Rijn en Lek  afhankelijk is van mensen die de “wachters”willen zijn. In Houten is daarvoor een actieve groep. De bedoeling is dat deze mensen signaleren en actief worden(met name voor gebouwen die nog niet monumentwaardig zijn) als er dingen dreigen te gebeuren die van uit het gezichtspunt van Tussen Rijn en Lek  niet wenselijk zijn.
René van Duist wil wel een rol spelen in het waarnemen van de monumentenzaken in Bunnik en Werkhoven. Voorzitter Wttewaall raadt hem aan eens te gaan overleggen met de monumentenwerkgroep in Houten. Van Duist zal dit proberen van de grond te krijgen.
Hans Schemmekes stelt dat er jaren geleden wel monumentenwerkgroepen waren in Wijk en Bunnik.  De groepen hadden ook onderling contact. Helaas zijn de groepen in Wijk en Bunnik verdwenen; volgens hem mede omdat er weinig medewerking was van deze 2 gemeentes. Hij zou het prima vinden als ze weer nieuw leven ingeblazen zouden worden en dat de groepen in de drie gemeentes ook weer het onderling contact zouden herstellen. De monumenten werkgroep in Houten heeft recent bereikt dat in Houten het beleid, betreffende de begraafplaatsen is aangepast, zodat er nu plaatsen komen die als beschermde historische plek aangemerkt worden.
Roel Melchers meldt nog dat de Wijkse Oral History verhalen op de site staan. Er moet nog wel wat bijgeschaafd worden, maar de eerste stap is gezet.
Roel Melchers vraagt zich af waar hij de oude nummers van het tijdschrift kan vinden. Het was hem niet gelukt via Sabine. Dat is vreemd, want tot 2003 staan de tijdschriften op de site van Sabine.
Het makkelijkt is dat te vinden via de directe link in de site van Tussen Rijn en Lek (onder ons tijdschrift). Dat scheelt veel zoeken.
De tijdschriften vanaf 1 januari 2010 szij te bekijken via de site van Tussen Rijn en Lek.  De tijdschjriften van 2004 tot en met 2009  zijn nog niet gedigitaliseerd. Dat gaat binnekort gebeuren.
De tijdschriften staan op Sabine vanaf 1967 en niet – zoals foutief vermeld – vanaf 1996.

6. Jaarverslag 2012 van de penningmeester
Er zijn drie belangrijke financiële zaken in 2012 aan de orde geweest: het opstarten nieuwe website (heeft € 2800,- gekost; € 800, – meer dan begroot). Dat heeft een bres geslagen in de uitgaven. Het steuntje in de rug van de Rabobank is naar deze kostenpost gegaan. Er zijn in 2012 twee boeken uitgegeven onder auspiecien van Tussen Rijn en Lek: Leven aan de Lekdijk  van Thoomes en het Dellius fonds van Ad van Bemmel. Daarbij is geld van het publicatiefonds gebruikt.

 Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren R. van Duist en R. Melchers
Het kascommissieverslag is aan het verslag van de vergadering toegevoegd (zie hieronder). Roel Melcher leest het verslag met de aanbevelingen voor.
Voor de aanwezigen lag het verslag van de kascommissie op tafel.
De penningmeester wordt  met instemmend applaus gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.
De voorzitter bedankt de kascommissie, speciaal voor hun positieve aanbevelingen en stelt dat het bestuur zich sterk gaat maken om deze op te volgen.
Om kosten te besparen willen we zoveel mogelijk via e-mail proberen te doen. Derhalve is het van belang dat we de e-mailadressen krijgen van de leden. De leden zullen in de volgenden mailingen dringend worden verzocht hun e-mailadres door te geven. De jaarstukken (nu een dure mailing) worden volgend jaar per mail verzonden. Als mensen geen mailadres hebben en ze per post willen, kan dat op aanvraag. Onderzocht wordt of de jaarstukken ook via de site gecommuniceerd kunnen worden.
Lucia Wttewaal stelt dat het, als Tussen Rijn en Lek ook haar leeftijdsgenoten (± 25 jaar) wil bereiken het echt noodzakelijk is echt nodig is om de moderne media te gebruiken.
Van Duist en Melchers voegen de daad bij het woord en delen lijsten uit om op deze vergadering een aanvang te maken met het verzamelen van e-mailadressen.

Benoeming van een nieuw kascommissielid
Roel Melchers wil nog een jaar in de kascommissie zitten. De voorzitter vraagt wie volgend jaar als tweede kascommissielid wil fungeren. Henrik Pothuizen wil zitting nemen in de kascommissie.

9. Rondvraag
Dhr. J. Jorna vraagt of het bestuur plannen heeft om aandacht te besteden aan het feit dat we eind van het jaar 2013 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden vieren. Het is zijns inziens interessant om hier aandacht aan te besteden, met name aan de rol van het onderwijs in de eenwording van de 7 verenigde Nederlanden, uiteraard met de focus op het Kromme Rijngebied. Hij ziet paralellen met de tijd van nu. Het is een interessante tip. Het bestuur gaat hierover nadenken.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.15 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

Norma Mulder
2de secretaris

Jaarstukken

De Jaarstukken in PDF-vorm zijn hier te lezen en/of te downloaden.

side bg