side bg

Archeologische werkgroep Leen de Keijzer

Archeologisch graafwerk in Houten

Archeologisch graafwerk in Houten

De “founding father”

Leen de Keijzer (1930 –1995) was een amateur archeoloog met grote, ook landelijke, bekendheid en woonde vanaf 1939 in Houten. Vanaf 1954 tot aan zijn vervroegde pensionering in 1989 was hij daar ook werkzaam, veelal in buitendienstfuncties bij deze gemeente. Reeds op jonge leeftijd was hij geboeid door de natuur en alles wat oud was, zeker de scherven die hij tijdens zijn werk vond trokken zijn aandacht en hij was dan ook één van de oprichters van de eerste werkgroep van de Historische vereniging Tussen Rijn en Lek.

Werkgebied en huisvesting

Het werkgebied van de Werkgroep is nu in principe de gemeente Houten, maar in het verleden is zij actief geweest in het Kromme Rijn gebied, zoals o.a. in Bunnik, Werkhoven en Zeist. Als lid van de afdeling 12 (deel provincie Utrecht) van de ‘Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland’ (AWN) wordt zij ook wel gevraagd te assisteren bij waarnemingen binnen de afdeling, zoals recentelijk in Breukelen en de stad Utrecht.
De werkgroep bestaat al sinds 1967 en heeft in 2007 haar 40-jarig bestaan gevierd met een kleine tentoonstelling en informatiemarkt, als opmaat naar grotere educatieve en (re)presentatieve mogelijkheden in haar permanente huisvesting in 2008. Toen nu toe is de Werkgroep gehuisvest in telkens wisselende noodlokalen van Houtense scholen. De werkgroep is vanaf najaar 2008 echter gehuisvest op een unieke historische locatie de zolderetage van het gerestaureerde Oude Station, Stationserf 99 in Houten.

Activiteiten

Daar Houten reeds twee woontaken heeft toegewezen gekregen in de afgelopen dertig jaar, heeft de werkgroep heel veel ervaring opgedaan met de verschillende archeologische taken. Zij heeft, zeker in het verleden, veel voorbereidend veldonderzoek gedaan. Maar natuurlijk is het uitvoeren van de waarnemingen de grootste bron van het opdoen van ervaring. Zeker in de laatste 15 jaar is daar erg veel tijd en energie in gaan zitten. Dit heeft een schat aan onderzoek en vondsten opgeleverd, vastgelegd op tekening, foto en dagrapporten. Inmiddels is met de uitwerking van al deze zaken begonnen omdat de bouwactiviteit wat afneemt en er dus ruimte ontstaat voor andere zaken. Het resultaat is een boek over het onderzoek naar de bouwhuizen van Kasteel Heemstede te Houten en aan een tweede boek over de waarneming bij boerderij de Kniphoek wordt de laatste hand gelegd. Daarnaast verschenen rapportages over Zorgvliet, De Rietplas (Visserslatijn) en wordt er gewerkt aan de publicatie van een waarneming aan de Beusichemseweg, (Htn Beu 6) de waarschijnlijk ‘Van zessen klaar’ zal gaan heten.
Aan scholen wordt de gelegenheid geboden om hun geschiedenislessen te ondersteunen met materiaal en kennis van de Werkgroep. In het afgelopen schooljaar heeft dat geresulteerd in een aantal workshops (16) over Archeologie. Ook werkt de werkgroep mee aan projecten van Kunst Centraal, waarbij scholen een lespakket krijgen aangeboden waarin de geschiedenis van de eigen omgeving middels rondleidingen of historisch spel worden ondersteund.
Daarnaast verzorgt de Werkgroep, op verzoek, lezingen in het Kromme Rijn gebied voor allerlei in de geschiedenis en met name archeologie geïnteresseerde instellingen of organisaties. Jaarlijks werkt zij mee aan activiteitenmarkt en monumentendag.
Maar dit alles blijft ondergeschikt aan de werkelijke archeologische activiteiten.

Werkgroep

De Werkgroep bestaat uit een 17 tal leden waarvan de meeste regelmatig aan de activiteiten deelnemen maar andere slechts alleen een dagdeel (kunnen) komen. Er wordt op dit moment op de dinsdag overdag, de donderdagavond en de zaterdagmorgen bijeengekomen.
De zaterdagmorgen is de reguliere bijeenkomst, vaak als opstart voor een waarneming.
Houten heeft een gemeentelijk archeoloog, waarmee de gemeente de zorg, maar zeker ook het belang voor haar bijzonder cultureel erfgoed onderstreept. De Werkgroep heeft en onderhoudt goede banden met beleidsmakers. De Werkgroep heeft onder andere meegewerkt aan de archeologienota ‘Gekoesterd Erfgoed’, de Nieuwe Indicatieve Archeologische Waardekaart en het opnemen van maatregelen in de APV tegen het ongebreideld detecteren op beschermde gebieden of lopende opgravingen. Ook probeert de Werkgroep deel te nemen aan de diverse inspraakmogelijkheden die de gemeente biedt en waartoe zij de Werkgroep ook uitnodigt.
Daarnaast houdt zij zich bezig met het uitbrengen van rapporten/boeken over haar opgravingen, restaureert daarvoor in aanmerking komende vondsten, doet veel bronnenonderzoek, organiseert lezingen en werkt mee of verzorgt educatieve trajecten voor scholen.
Al deze activiteiten vragen menskracht. Wij zijn dus altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het beleefbaar maken van de geschiedenis van Houten. Interesse? Kom eens bij ons langs of neem contact op. Wij zien u graag!

Wilt u nadere informatie: een mailtje of telefoontje is voldoende om met elkaar in contact te komen. Mail naar Joop van Herwijnen of bel 030 6372915.

Het Oude Station in Houten

Iedereen die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer is van harte welkom op de vaste openingstijden: elke dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. De werkgroep is daar ook telefonisch te bereiken: 030-6379909.

Het Oude Station in Houten

Per mail kunt u ons bereiken op: info@archeologiehouten.nl
Op de website van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer veel meer informatie: www.archeologiehouten.nl
De archeologische werkgroep zorgt dat er altijd een interessante expositie is op de zolder van Het Oude Station. Een extra reden om er eens binnen te lopen.

side bg