side bg

Historische kring ‘Tussen Rijk en Lek’

Agenda voor de algemene ledenvergadering op donderdag 23 maart 2017.
Restaurant “De Engel” in Houten. De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Bestuurszaken
4. Verkiezing bestuursleden
5. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 24 maart 2016
6. Jaarverslag 2016
7. Financieel overzichten 2015 en 2016, en de begroting 2017
• Toelichting door de penningmeester.
• Goedkeuring begroting 2017.
• Verslag van de kascommissie (de heren Henk Beugels en Piet van Gemert).
• Goedkeuring jaarrekening 2015.
• Goedkeuring jaarrekening 2016.

8. Benoeming van een nieuw kascommissielid
9. Diversen
10. Rondvraag
11. Sluiting

• Toelichting bij punt 4.
Het bestuur stelt voor om in te stemmen met de benoemingen in het bestuur van Herman Steenman, Otto Wttewaal, Norma Mulder, Wim van Zijl en Ellie Oude Heuvel. De leden kunnen bij de secretaris een tegenkandidaat voorstellen minimaal 48 uur voor de ledenvergadering. Voor de benoeming is een meerderheid van de leden aanwezig in de algemene ledenvergadering nodig. Herman Steenman, Otto Wttewaal en Norma Mulder zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Omdat de vereniging niet kan functioneren zonder penningmeester heeft het bestuur in mei 2016 Wim van Zijl tot penningmeester benoemd. Het bestuur vraagt de vergadering deze benoeming alsnog goed te keuren. Ellie Oude Heuvel draait sinds september mee in het bestuur.
• Toelichting bij Punt 7.
Vorig jaar kon de kascommissie geen positief advies uitbrengen over de jaarrekening 2015 omdat de onderliggende stukken niet volledig beschikbaar waren. Daarom komt deze jaarrekening nogmaals aan de orde.
• De jaarstukken behorende bij punt 6 en 7 kunt u inzien op de website (bij Over ons: Jaarstukken) of opvragen bij de secretaris (janvangeest@ziggo.nl). in de zaal zijn ook exemplaren beschikbaar.


 Jaarverslag 2016 van de secretaris.

1. Bestuur
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vicevoorzitter en voorzitter Archeologische Werkgroep,), Hans van Aken (werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, Pr en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten) en Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk. Wim van Zijl (penningmeester) uit Houten is in mei door het bestuur aangesteld omdat de vereniging niet zonder penningmeester kan. Het bestuur is acht keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied. Bijzondere aandacht ging uit naar de enquête, de viering van het 50-jarig jubileum, de vacatures In de redactie van ons tijdschrift en de vacature van de penningmeester. Dit jaar is geen bezinningsbijeenkomst gehouden.
2. Ledenbestand
Op 1 januari 2017 heeft de vereniging 522 leden. Dit was 495 op 1-1-2016, 500 op 1-1-2015, 514 op 1-1-2014, 503 op 1-1-2013, 514 op 1-12012 en 522 op 1-1-2011. In 2016 hebben 27 leden bedankt en er zijn dus 54 nieuwe leden bijgekomen. Dankzij de vele jubileum activiteiten hebben we nu weer een marge ten opzichte van de in ons beleidsplan genoemde ondergrens van 500 leden. Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis (overleden), G. de Nie, P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).
3. Relaties met zusterverenigingen
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.
4. Beleid
De resultaten van de enquête, die in 2015 gehouden is zijn gepresenteerd in de jaarvergadering. Het bestuur concludeert dat geen wijzigingen in het beleid nodig zijn. De belangrijkste ontwikkelingspunten zijn: Zijn er specifieke activiteiten nodig om jongeren te activeren en kan de vereniging actiever worden op de sociale media.
5. Werkgroepen
• Werkgroep Monumenten Bunnik
Voor het derde jaar houdt de werkgroep monumenten van de gemeente Bunnik zich bezig met (cultuur)historische zaken van het grondgebied van Bunnik, zowel met de gebouwde – als de onbebouwde omgeving. De werkgroep bestaat inmiddels uit 3 personen. De aandacht in 2016 ging, evenals in 2015, uit naar de ontwikkelingen van het gemeentelijk monument ’t Burgje in Odijk en het daartoe behorende bouwplan. In een brief aan de gemeente Bunnik van 31-1-2016 werd namens de Historische Kring Rijn en Lek gevraagd voorzichtig om te gaan met dit bijzondere object. En met de invulling van het plangebied rekening te houden met de archeologische waarden. Pas op 27-6-2016 kwam op deze brief een informeel antwoord (per mail) van de gemeente. Inmiddels is er een projectontwikkelaar gekozen en archeologisch onderzoek verricht. Laatstgenoemde leverde interessante aanwijzingen op. De gemeente is gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Met de gemeente werd overleg gevoerd over “het Verloren Kerkhof” bij Werkhoven. Het desbetreffende bosje is niet als snippergroen aangegeven en inmiddels voorzien van een bankje. Begin 2017 zal er een bord bij geplaatst worden met informatie over de geschiedenis van dit bosje. Op 7-3-2016 is er een overleg geweest met wethouder Zaké over monumentenzaken in het algemeen. Prioriteit van de gemeente ligt bij de Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gemeentelijke monumenten ontvangen geen subsidie en de controle is matig. Als mogelijke acties werden genoemd uitdiepen van de gemeentelijke monumentenkaart, publicaties in de regiokrant en samenwerking met andere organisaties op dit gebied. Tenslotte werd er door een lid van de werkgroep tweemaal een landschaps-wandeling georganiseerd langs een oude arm van de Kromme Rijn. Nog net binnen de gemeente Bunnik, gelegen tussen Werkhoven en Cothen. De belangstelling hiervoor was groot.
• Werkgroep monumenten Houten
De werkgroep heeft in januari en in september overleg gehad met de wethouder. Veel van de punten die de afgelopen jaren op ons aandringen in gang zijn gezet lopen nog. Een aantal zaken zijn mede door ons door de gemeente opgepakt, het tegeltableau van de gesloopte Bogermanschool is veiliggesteld in afwachting van herplaatsing. De keramische boom van de Regenboogschool is verplaatst naar college de Heemlanden. De relatie van de jonkheer Ramtuin met het ernaast gelegen kasteelterrein is versterkt door het plaatsen van een metalen kasteel-silhouet. Er zijn herstellingen uitgevoerd aan toren en uurwerk van de Brinkkerk in Schalkwijk. De gemeente is gestart met een QuickScan van alle gemeentelijke monumenten. Met van de begraafplaats aan de Vlierweg zijn ontwikkelingen. Nieuw beleid is vastgesteld waarin een aantal punten die de werkgroep heeft aangedragen vorm krijgen. Zo wordt een monumentaal graf gerestaureerd. We probeerden de gemeente te bewegen tot een zichtbaarder beleid ten aanzien van haar gemeentelijke monumenten. We zijn weer actief geweest met Open Monumentendag; samenwerking met de werkgroepen uit Wijk bij Duurstede en Bunnik regionale samenwerking kreeg vorm. We hopen in 2017 resultaat te boeken met het zichtbaar maken van de geschiedenis in onze gemeente. Daarbij willen wij graag een actieve rol spelen. Onze werkgroep is uitgebreid en heeft nu vijf leden; we kunnen versterking gebruiken.
• Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”
De Archeologische Werkgroep ’Leen de Keijzer’ is al sinds 1967 een werkgroep van de historische kring tussen Rijn en Lek. Een actieve groep binnen het regionale netwerk van de Archeologie in de provincie UTRECHT (AWN-afdeling 12). In 2016 hebben we weer veel activiteiten ontplooit. Van waarnemingen op verzoek van de gemeente Houten tot educatie op de scholen. Voor het eerst hebben leerlingen van het middelbaar onderwijs in Houten van ons onderwijs ontvangen in het kader van hun Romeinen lesweken. Presentaties hebben we gegeven aan diverse maatschappelijke groepen en serviceclubs. De tentoonstelling ‘Tegels Spreken’, trok veel bezoekers uit het hele land en was een geweldig succes. Het jubileum van onze historische kring was aanleiding om eind november als cadeau aan te bieden een tentoonstelling met als titel: Met de poten in de modder, 50 jaar graven in de achtertuin. Hierbij zijn we ook weer een stap verder gegaan met de digitalisering door een interactief programma met gegevens uit de archeologie databank Archis te bewerken zodat eenieder kan zien of en wat er is opgegraven in zijn ‘achtertuin’. Zeer leerzaam. Door een jubileumgift van de gemeente Houten konden wij dit realiseren en het programma ook verder klaarmaken voor schoolgebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons jaarverslag in het eerstvolgende ‘Tussen Rijn en Lek’
• De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek
De 2 leden van de werkgroep zijn 13 keer bij elkaar geweest. Een lid onderzoekt hoe straten, wegen, watergangen, erven, boerderijen en landerijen aan hun naam gekomen zijn (homoniemen). Welke namen zijn oud, wanneer verdwenen of van naam veranderd en welke zijn recent. Het onderzoek is breed opgezet. Heel veel recente gegevens haalt hij uit het Kadaster en uit gemeentelijke archieven, gepubliceerd onderzoek en Internet. De laatste gegevens, worden nagetrokken in de archiefbewaarplaats. Zoals Het Utrechts Archief en het Streekarchief in Wijk bij Duurstede, de archieven van de Waterschappen in Woerden en van de Ridderlijke Duitse Orde in Utrecht. Kopieën van de gevonden aktes neemt hij mee naar huis. Uiteindelijk hoopt hij met zijn onderzoek gaten in de kennis, tot nu toe, op te kunnen vullen en hij wil zijn resultaten publiceren. Voorlopige resultaten plaatst hij op zijn website: houtensehodoniemen.nl
Interessant materiaal is gevonden; we hebben aktes uit de 15e en 14e eeuw getranscribeerd en vertaald in begrijpelijk Nederlands. We onderzoeken ook of van genoemde personen ook sporen gevonden kunnen worden in andere archiefstukken. Steeds meer archiefmateriaal is online te doorzoeken. Hoe belangrijker, eigenlijk hoe rijker, de persoon, des te groter de kans om sporen te vinden. In de 14e en 15e eeuw woonden hooguit tienduizend mensen in het Kromme-Rijngebied en directe omgeving. De kans om in een bepaalde periode meerdere personen met dezelfde voor- en achternaam en/of functie te vinden is niet zo heel groot. Een lid van onze vereniging vroeg ons om hulp bij het transcriberen van oude teksten over bezit in de Vlowijkerpolder. Door gebrek aan mankracht is daarvan nog niet veel gekomen. We gaan er in 2017 aan werken. De werkgroep Historisch Onderzoek wil een platform bieden voor iedere onderzoeker, beginnend of gevorderd. We willen u graag behulpzaam zijn. Is uw belangstelling gewekt, kunt u wat hulp gebruiken, wilt met ons meedoen? Neem dan contact met ons op: jmvanaken@ziggo.nl
• Werkgroep Oral History 
Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun eigen herinneringen aan dat verleden. “Tussen Rijn en Lek” is eind 2011 gestart met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Houten is Ellie Oude Heuvel gestart met een opzet voor Oral History. Ze is begonnen met het inventariseren en redigeren van gespreken met mensen uit Houten in de jaren ’90. Deze gesprekken zijn opgenomen op Cd-roms en deels uitgezonden door Radio Huten destijds. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is archiefonderzoek. In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd; verzameld in de losbladige map:”Werkhovense verhalen”. De map is te koop bij Johan van Impelen (impelaar@gmail.com). Het vastleggen van verhalen van mensen “die het zelf nog meegemaakt hebben” is tijdrovend. Om (wat snellere) vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Dus…… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons nog steeds aanbevolen. Meldt u aan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl. Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..
• Werkgroep PR en website
De website is, gezien de vele reacties, een graag en goed gelezen site. Het bestuur is erg tevreden over Kelly Niekerk die sinds augustus 2015 het technisch beheer van de site doet. Het is de kwaliteit en de actualiteit zeer ten goede gekomen. Steeds meer mensen weten de site te vinden, zowel leden als niet leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek. Daar zijn we erg content mee! Net als vorig jaar, zullen ook dit jaar de jaarstukken van de vereniging op de website gepubliceerd worden. In de nieuwsbrief van maart 2017 gevraagd wie de jaarstukken nog per post wil ontvangen. Als u zich bij ons meldt, sturen we ze u graag op. Het is ons streven om ook actief te zijn op de sociale media en daarmee een jongere doelgroep te vinden. We zoeken iemand die deze klus op zich wil nemen. Onze vertrouwde Pr middels de papieren folder en de plaatselijke kranten blijft bestaan.

1. Activiteiten in 2016.
• Jubileumjaar 2016.
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de viering van het 50-jarig bestaan. In de grote kerk in Wijk bij Duurstede startten we op 22 april met een feestelijke bijeenkomst. Ongeveer 190 mensen waren aanwezig en met een toespraak van onze voorzitter, zangintermezzo`s van Barbara de Wit, een speciale cabaretvoorstelling van Vincent Bijlo een gepaste catering zetten wij de bloemetjes buiten. In de hele Kromme-Rijnstreek is huis en huis een speciale jubileumkrant verspreid. Jammer voor de mensen die door stickers op hun brievenbus deze krant hebben gemist. De jaarlijkse dagexcursie op ging op 9 april naar Walcheren ”in de voetsporen van Cees Dekker” die in 1980 de eerste dagexcursie naar Walcheren leidde. Een mooie excursie met 40 deelnemers. In het regionaal archief werden wij met groot enthousiasme rondgeleid tussen de 22 kilometer archiefplanken. Op 4 november is in het gemeentehuis van Bunnik een wetenschappelijk symposium gehouden over het wetenschappelijke werk van Cees Dekker over het Kromme Rijngebied met zijn standaardwerk over het Kromme-Rijngebied in de Middeleeuwen, de “Dikke Dekker”, als basis. Er waren ruim 75 deelnemers en ideeën voor een nieuwe onderzoek-agenda waren het resultaat. Een mooie middag; heel veel lof voor Ria van Eerden en Ad van Bemmel! In Het Voorjaar van 2017 komt een speciaal nummer van ons tijdschrift uit als uitvloeisel van het congres. Op 18 juni en 5 november organiseerde Aletta van Embden historische wandelingen in het prachtige Kromme Rijngebied. Totaal 40 mensen liepen mee. De werkgroep ”Leen de Keijzer” bood de tentoonstelling “Met de poten in de modder” de historische kring aan als jubileum geschenk.

• Overige lezingen en excursies 

– Op 21 februari hield Cornelis van Tilburg de lezing “Reizen in de romeinse tijd in “De Engel in Houten. Er waren 75 toehoorders.
– Op 24 maart hield Marieke van Dinter de lezing “Rivierenlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen” in “Het Wapen van Werkhoven”. 65 toehoorders.
– Op 1 oktober waren 14 deelnemers bij de kleine excursie naar museum “De Hoge Woerd ”in De Meern.
– Op 19 oktober hield Bert Maes de lezing “Historisch Groen” In “De Wickenburg” in `t Goy. Er waren 50 toehoorders.
– Op 15 december de lezing “Bonifatius in Wijk bij Duurstede” door Piet de Jong en Kees Slijkerman in “Het Wapen van Werkhoven”. Er waren 50 toehoorders.• Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’
Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2016 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Het was alweer de 50e jaargang! De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist en O.J. Wttewaall uit ’t Goy. Per 1-1-2016 is Herman Postema aangetreden als nieuw lid van de redactie. Tevens is er een extra aflevering van het tijdschrift verschenen. Deze special vertelt over het driestadrechten project dat in 2015 en 2016 in de drie middeleeuwse rivierstadjes Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen is uitgevoerd. Het bevat de teksten van de lezingen door Joost Cox, Kaj van Vliet en Huib Leeuwenberg op een symposium over stadrechten in het algemeen en die van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen in het bijzonder.
• Open Monumenten Dag.
In 2016 was het thema van de Open Monumentendag “Iconen en symbolen”. De werkgroepen in Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik hebben een gezamenlijk programma georganiseerd. Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.Het bestuur dankt langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging voor zijn of haar inzet.

Jan van Geest. Secretaris. Odijk, maart 2017.

Concept verslag algemene ledenvergadering op donderdag 24 maart 2016.
Het Wapen van Werkhoven in Werkhoven
De vergadering begint om 19:30 uur.

Aanwezig: 32 personen, inclusief het bestuur, Otto Wttewaall (voorzitter), Aletta van Embden, Jan van Geest (1ste secretaris), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van Aken (genealogie, OH), Norma Mulder (2de secretaris, verslag, OH, website)
Afwezig met bericht: Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter)

1.Opening
Voorzitter Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.40 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij hoopt op snelle afwikkeling van deze formele vergadering, zodat we snel kunnen gaan genieten van het verhaal van Marieke van Dinter
Mededelingen van de voorzitter.
Geen

2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar is Hans van Aken. Het bestuur stelt voor hem te herkiezen. De aanwezigen herkiezen Hans van Aken middels een applaus voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er zijn twee vacatures in het bestuur, een penningmeester en een algemeen lid. Penningmeester Frans den Toom heeft om persoonlijke redenen helaas moeten stoppen met zijn penningmeesterschap. Het is altijd lastig om goede penningmeesters (of meesteressen) te vinden. Er is overleg over iemand van een administratiekantoor die de zaken voor een zacht prijsje wil waarnemen. Dit zou dan op interimbasis gebeuren tot er een definitieve nieuwe penningmeester is gevonden. Tussen Rijn en Lek blijft dus zoeken naar een penningmeester. Voorlopig neemt de voorzitter de lopende zaken waar. Voor beide vacatures geldt dat het mooi zou zijn in verband met de vertegenwoordiging in het bestuur als iemand uit Wijk bij Duurstede zich zou aanmelden.

1. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2015
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.
2. Jaarverslag 2015 van de secretaris.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De secretaris vult aan dat de lezing van januari 2015 (over de herbouw van het domschip in Utrecht) niet vermeld was. Is inmiddels toegevoegd.
3. Jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester.
De begroting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Voor de jaarrekening wordt een voorbehoud gemaakt naar aanleiding van het verslag van de kascommissie.

Verslag van de kascommissie, Hans Schemmekes en Henk Beugels. De kascommissie had – door het aflopende penningmeesterschap – te maken met een onduidelijke, niet helemaal toegankelijke financiële administratie.

De kascommissie stelt voor dat ze eerst de financiële stukken op papier krijgt, zodat er controle kan plaatsvinden. Als dat gebeurd is zal er een rapportje gemaakt worden van de stand van zaken. De huidige kascommissie blijft bestaan tot het financieel verslag 2015 is vastgesteld.

De ex-penningmeester Frans den Toom wordt dus nog niet gedechargeerd voor het financiële beleid van 2015.

Benoeming van een nieuw kascommissielid.
De huidige kascommissie treedt officieel af als de controle gedaan is en verslag daarvan is gedaan. Piet van Gemert meldt zich als nieuw kascommissie lid voor 2016. Hij vormt dan samen met Henk Beugels de kascommissie voor de jaarvergadering van 2017.

9. Diversen:
a. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek” in 2016 Herman Steenman meldt het nieuws vanuit de jubileumcommissie: receptie, wandeling, symposium jubileumkrant. De jubileumactiviteiten zijn inmiddels aan de leden gecommuniceerd middels nieuwsbrieven.
b. Toekomst van de vereniging, de enquête Secretaris Jan van Geest memoreert de volgende punten uit de enquête van 2015:

Met het oog op 2025:
Conclusies van het bestuur.

1. Het bestuur is blij met de grote response en met de aandacht en de positieve waardering voor de activiteiten van de vereniging.
2. De opmerkingen, die gemaakt zijn over het tijdschrift, zullen aan de redactie voorgelegd worden.
3. Een aantal leden geeft aan dat zij, doordat zij geen vervoer hebben, niet naar de lezingen kunnen komen. Mobiele leden worden opgeroepen om hier attent op te zijn en autoruimte aan te bieden.
4. Het bestuur probeert zoveel mogelijk lezingen te geven op wisselende avonden en in alle plaatsen, maar in verband met beschikbaarheid van sprekers en zalen lukt dat niet voldoende.
5. Belangstelling wordt getoond voor gebruikmaking van de sociale media. 17 Leden geven aan actief te zullen meedoen. Het is een belangrijk communicatiemiddel vindt het bestuur, maar in het bestuur zelf is niemand die voldoende tijd en affiniteit hiermee heeft om dit op te zetten. Leden meldt u!
6. Een monumentenwerkgroep in Wijk bij Duurstede zou een goede aanvulling zijn. Wederom: Leden meldt u!
7. De enquête geeft geen aanleiding om voor de huidige activiteiten van de historische kring een koerswijziging in te zetten. Rekening zal gehouden worden met de suggesties.
8. Initiatieven van leden om nieuwe activiteiten aan te pakken zijn van harte welkom.

Hans Schemmekes vraagt zich af hoe de communicatie over het vervoer vorm gegeven kan worden. In de volgende nieuwsbrief wordt een oproep gedaan wie eventueel bereid is medeleden mee te nemen naar activiteiten. Het kan gemeld worden bij Norma Mulder, die dan de contacten tussen vrager en aanbieder kan leggen.

1.Rondvraag.
Opmerking van het bestuur: het bestuur heeft fraaie jubileumpennen voor de leden laten maken. Deze worden vanaf nu (24 maart 2016) uitgedeeld) tijdens de activiteiten. We versturen ze niet per post omdat dat erg kostbaar is.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
2. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

 

Norma Mulder
2de secretaris
4 april 2016

Na afloop konden de aanwezigen genieten van een indrukwekkende lezing van Marieke van Dinter over haar letterlijk diepgravende onderzoek naar de rivierlopen in deze regio in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.

Het financiële jaarverslag in PDF-vorm is hier te downloaden.


Agenda voor de algemene ledenvergadering op 24 maart 2016. 

Het Wapen van Werkhoven. 
Herenstraat 31 in Werkhoven.
De vergadering begint om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.


1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Bestuurszaken: drie vacatures.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2015.
5. Jaarverslag 2015.
6. Financieel overzicht 2015 en begroting 2016. 
7. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Schemmekes en Beugels.
8. Benoeming van een nieuw kascommissielid.
9. Diversen:
    a. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek”.
    b. De toekomst van de vereniging, de enquête
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Bij de punten 4, 5 en 6: De verslagen en de financiële stukken zijn digitaal verkrijgbaar bij de secretaris (janvangeest@ziggo.nl), op de jaar vergadering zullen een aantal exemplaren aanwezig zijn en het jaarverslag en de jaarrekening worden op de website geplaatst.

Toelichting bij punt 3.

Aftredend en herkiesbaar: Hans van Aken.

Het bestuur zoekt twee nieuwe bestuursleden. Een penningmeester en een lid. In verband met de spreiding in het Kromme Rijngebied gaat de voorkeur voor het lid uit naar een mens uit Wijk bij Duurstede

Gegadigden worden verzocht zich te melden bij de secretaris.

Ook verzoekt het bestuur de leden kandidaten voor te dragen.

Het bestuur stelt voor om Hans van Aken te herkiezen. De leden kunnen bij de secretaris een tegenkandidaat voorstellen minimaal 48 uur voor de jaarvergadering.

Voor de benoeming is een meerderheid van de leden aanwezig in de algemene ledenvergadering nodig.

Concept verslag algemene ledenvergadering op woensdag 23 april 2015

Om het verslag van de algemene jaarvergadering van 2015 te lezen, kunt u hier klikken.

Jaarverslag 2015 van de secretaris.

1. Bestuur.

Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy;
Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vice-voorzitter en leider
Archeologische Werkgroep) Frans den Toom (penningmeester en grote excursies) tot 1 januari 2016 en
Hans van Aken (leider werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder
(2e secretaris, PR en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten) en
Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk.
Het bestuur is acht keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en
excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied.
Bijzondere aandacht ging uit naar de enquête, de viering van het 50-jarig jubileum in 2016, de wisselingen in de redactie van ons tijdschrift en de vacature van de penningmeester. Een extra vergadering is gehouden om de continuïteit van het financiële beheer te bespreken.
Dit jaar is geen bezinningsbijeenkomst gehouden in afwachting van de resultaten van de enquête.

2. Ledenbestand.

Op 1 januari 2016 heeft de vereniging 495 leden. Dit was 500 op 1-1-2015, 514 op1-1-2014, 503 op 1-1-2013, 514 op 1-12012 en 522 op 1-1-2011. In 2015 zijn er 19 nieuwe leden bijgekomen.
Het aantal leden is nu minder dan 500 leden wat het bestuur de ondergrens vindt.
Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis (overleden); G. de Nie, Halle; P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).

3. Relaties met zusterverenigingen.

Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.

4. Beleid.

Het bestuur denkt na over de positie van de vereniging in 2025. Om het beeld vollediger te maken en ideeën te genereren is in 2015 een enquête onder de leden gehouden. De respons was groot. Ca. 100 leden hebben gereageerd. De enquête is uitgewerkt maar het bestuur heeft in het verslagjaar nog geen conclusies getrokken of voorstellen geformuleerd.

5. Werkgroepen.

· Werkgroep monumenten Houten.
Dit jaar is twee maal overleg geweest met de wethouder, bovendien hebben we een fietstocht met hem gemaakt langs zaken waar we de aandacht op wilden vestigen.
Begraafplaats Ireneweg. We waren betrokken bij het tot stand komen van een rapport gemaakt door een extern bureau; hoe om te gaan met de monumentale waarden van de begraafplaats.
Grenspalen. De twee fietsroutes langs de grenspalen zijn geactualiseerd en door de gemeente herdrukt. Met Open Monumentendag zijn ze gepresenteerd en zijn vanaf nu bij de VVV en bij de gemeente te koop. Het onder de aandacht brengen van de grenspalen begint zijn vruchten af te werpen, een medewerker van de gemeente Houten heeft nadat hij recent op de hoogte was gebracht van de achtergrond van de “Mussert” paal er een gevonden, op de gemeentewerf werd een basaltpaal (een z.g. verhoefslagpaal) uit de puincontainer gered door een medewerker van de gemeente en met hulp van twee leden de werkgroep Houten, kon deze paal aan de Beusichemseweg weer worden herplaatst.
Open Monumentendag. Ook dit jaar hebben de leden van onze werkgroep zich ingezet voor de organisatie en het doen slagen van dit tweedaagse evenement in Houten.
Verder heeft o.a. onze aandacht gehad, vijf te plaatsen infoborden, het tegeltableau in de voormalige Bogermanschool, het veiligstellen van onderdelen van het graf van Wentinck in Schalkwijk, vervallen boogbrug in Tull en ’t Waal, de kastanjebomen voor de Roskam, het plaatsen van een ANWB wegwijzer Oude Dorp.
We willen onze werkgroep versterken, we zijn vooral op zoek naar enkele leden die op Tull en ’t Waal en Schalkwijk zijn georiënteerd.

 • Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”.

De werkgroep had eind 2015 29 leden, waar van 12 actief. De werkgroep is 112 maal bijeengeweest en er is 3900 uur aan archeologisch werk verzet, waarvan 20 dagdelen in opdracht van de gemeente Houten. Naast archeologisch buitenwerk werd er oud materiaal verwerkt. In het museum in het oude station in Houten was succesvolle tentoonstelling: “Midden-Nederland onder de Merovingen, leven in de Vroege Middeleeuwen”. Deze trok 1150 bezoekers. De tentoonstelling “Tegels spreken”was in voorbereiding.
In het kader van educatie werd 36 maal een groep of een school ontvangen. In samenwerking met Kunst Centraal van de provincie Utrecht draaide het project “Wie woont en leeft daar?” voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen. Meegewerkt is aan het regionale programma “Langs de Limes”. Ca. 800 leerlingen in 50 klassen werden bereikt. De leskisten zijn 25 weken verhuurd. Er is les gegeven op scholen en op één dag zelfs aan 180 leerlingen op de zolder in het Station.
Er is hard gewerkt!

Het uitgebreide jaarverslag met foto`s vindt u op de website van de werkgroep (www.archeologiehouten.nl).

 • De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek.

Na een winterslaap is de werkgroep weer gestart en in 2015 15 keer bij elkaar geweest.
Een lid van de vereniging onderzoekt hoe straten, wegen, watergangen, erven, boerderijen en landerijen aan hun naam gekomen zijn (homoniemen). Welke namen zijn oud, wanneer verdwenen of van naam veranderd en welke zijn recent. Het onderzoek is breed opgezet. Heel veel recente gegevens haalt hij uit het Kadaster en uit gemeentelijke archieven. Oudere gegevens vindt hij soms in al gepubliceerd onderzoek. Ook het Internet is een bron. Gegevens die hij daar vindt, worden nagetrokken en daarvoor bezoekt hij de archiefbewaarplaats. Zoals Het Utrechts Archief en het streekarchief in Wijk bij Duurstede, de archieven van de Waterschappen in Woerden en van de Ridderlijke Duitse Orde in Utrecht. Kopieën van de gevonden aktes neemt hij mee naar huis. Uiteindelijk hoopt hij met zijn onderzoek gaten in de kennis, tot nu toe, op te kunnen vullen en hij wil zijn resultaten publiceren in een binnenkort te verschijnen boek. Zijn verzameling aktes is intussen stevig gegroeid en in februari 2015 vraagt hij hulp bij het ontcijferen van de oude teksten.
Het begon met een stoomcursus oud-schrift. Zijn gekopieerde aktes dienen als cursusmateriaal, om hem zo snel mogelijk in staat te stellen zelf met het ontcijferen te beginnen. Al heel snel daarna sluit hij zich bij de werkgroep aan. Het materiaal dat hij inbrengt is bijzonder interessant; we hebben aktes uit de 15e en 14e eeuw getranscribeerd en vertaald in begrijpelijk Nederlands. We bekijken ook of we personen die erin worden genoemd kunnen identificeren. Dat wil zeggen of er nog meer sporen van hen gevonden kunnen worden in andere archiefstukken. Steeds meer archiefmateriaal is nu online te doorzoeken. Door slimme zoekfuncties te gebruiken is het bij een aantal personen al gelukt om meer dan drie hits te krijgen, die bovendien in een redelijk korte tijdsspanne van 15 jaar vallen. Dan nog weet je het nooit helemaal zeker of het om dezelfde persoon gaat en niet toevallig om neven die naar dezelfde grootvader zijn genoemd. Hoe belangrijker, eigenlijk hoe rijker, de persoon, des te groter de kans om sporen te vinden. In de 14e en 15e eeuw woonden er hooguit een miljoen mensen in wat we nu Nederland noemen, een paar duizend in de stad Utrecht en misschien een paar duizend in het Kromme-Rijngebied. Dat maakt de kans op meerdere personen met dezelfde voor en achternaam en/of functie al een stuk kleiner.
De werkgroep Historisch Onderzoek wil een platform bieden voor iedere onderzoeker, beginnend of gevorderd. We willen u graag behulpzaam zijn. Is door het bovenstaande voorbeeld uw belangstelling gewekt, neem dan contact met ons op. jmvanaken@ziggo.nl

 • Werkgroep Oral History.

Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun eigen herinneringen aan dat verleden. De verhalen van `gewone`mensen dus.
“Tussen Rijn en Lek” is eind 2011 gestart met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews. Daarnaast verzamelen zij verhalen, die al opgetekend zijn, en doen zij, als dat nodig is, archiefonderzoek.
In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd; verzameld in de losbladige map:”Werkhovense verhalen”. De map is te koop bij Johan van Impelen
(impelaar@gmail.com).


De werkgroep Oral History zoekt nog mensen die in Bunnik en/of Houten interviews willen houden. Op termijn is het de bedoeling dat de interviews die in Houten ooit al gedaan zijn (in de jaren 90) ook op de site gepubliceerd worden. Om (wat snellere) vorderingen te maken is meer menskracht nodig.
Dus…… hebt u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons nog steeds aanbevolen.
Meldt u aan bij bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl.
Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..

 • Werkgroep PR en website.

De website is, gezien de vele reacties, een graag gelezen site. We hebben recent Kelly Niekerk bereid gevonden voor ons het technische beheer te doen van de site, wat de kwaliteit zeer ten goede komt.
Steeds meer mensen weten de site te vinden, zowel leden als niet leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek.
Daar zijn we erg content mee!
De jaarstukken van de vereniging worden vanaf 2015 op de website gepubliceerd worden. Alleen op verzoek kunnen zij worden toegestuurd. Wanneer u de stukken wilt bekijken op de site vindt u deze door de “knop” (boven in de balk) “over ons” aan te klikken en vervolgens “jaarvergaderingen”.
Onze vertrouwde PR middels de papieren folder en de plaatselijke kranten blijft bestaan. De folder zal in 2016, ons jubileumjaar, wel geactualiseerd worden.

(Meer) Leden!
Omdat de historische kring in 2016 50 jaar bestaat hebben we in 2015 een enquête gehouden onder de leden om een goed beeld te krijgen van wat men verwacht van de historische kring, of en hoe tevreden men is met wat er nu aangeboden wordt en wat men (eventueel) veranderd zou willen zien.
We waren blij met de response van ruim 20%. Daarvoor nog onze hartelijke dank. De resultaten zijn verwerkt. U hoort hierover meer op de ledenvergadering. Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder leden. We proberen dus op vele manieren ons ledenbestand op peil te houden.
Waar mogelijk presenteren wij de Historische Kring aan het publiek. Waar mogelijk doen wij mee met
geschiedenisprojecten op bv. scholen. We proberen ook zo veel mogelijk de moderne media te gebruiken.
Hiermee hopen wij meer belangstelling, ook van jongeren, voor onze vereniging te wekken.

Jubileumjaar 2016
Het jubileumjaar 2016 is een mooie aanleiding om alle “Krommerijnders” op ons bestaan te attent te maken.
In het jubileumjaar hebben we bijzondere activiteiten zoals een mooi “verjaarsfeest” in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede op 22 april, een bijzondere jubileumkrant die half april huis-aan-huis wordt bezorgd in het Kromme Rijngebied en een unieke dagexcursie “In het voetspoor van Cees Dekker”. Onze oprichter organiseerde in 1980 al een excursie naar het historisch interessante Walcheren en wij doen dat in zijn voetsporen graag nogmaals op 9 april. Ook zal er een wetenschappelijk symposium georganiseerd worden op 4 november over het wetenschappelijke werk van Cees Dekker betreffende het Kromme Rijngebied. Zijn standaardwerk over het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, de zogenaamde Dikke Dekker, is daarbij het uitgangspunt. En we gaan we op 18 juni ook een bijzondere historische wandeling maken in het prachtige Kromme Rijngebied onder leiding van Aletta van Embden. Genoeg om naar uit te kijken dus.

 • Werkgroep Monumenten Bunnik.

Voor het tweede jaar houdt de werkgroep monumenten van de gemeente Bunnik zich bezig met (cultuur)historische zaken van het grondgebied van Bunnik, zowel om de gebouwde als de niet-gebouwde omgeving. De werkgroep bestaat inmiddels uit 3 personen. De aandacht in 2015 ging uit naar de ontwikkelingen van het gemeentelijke monument ’t Burgje en de omringende bouwplannen. Verder zijn er plannen een perceel bos langs de Achterdijk bij Werkhoven van een informatiebordje en eventueel bankje te voorzien. Het gaat hier om een oud en klein begraafplaatsje uit 1871. De gemeente is bij dit plan betrokken. Positieve ontwikkelingen in 2015 waren, dat de plannen voor een “koeienbrug” over de Kromme Rijn bij Rhijnauwen niet doorgingen evenals plannen voor de aanleg van een nieuw fietspad langs de N411 bij Oud-Amelisweerd.
In 2016 zal er nader contact met de gemeente Bunnik gelegd worden over de gemeentelijke monumenten.

6. Activiteiten in 2015.

 • Lezingen en excursies.
 • Donderdag 26 februari in de Engel: Johanneke Bosman, “Sinterklaas, wie kent hem niet?” Er waren 50 deelnemers en zo waar kreeg Johanneke ze aan het zingen!
 • Donderdag 2 april 2015 in Wijk bij Duurstede: Victor Brilleman, lezing over het (verdwenen) Joodse leven in Wijk bij Duurstede. 70 bezoekers.
 • Zaterdag 18 april: Grote excursie naar Aken. 50 deelnemers.
 • Donderdag 23 april: Jaarvergadering en Historisch café op de Wickenburg. Van de 12 aanwezigen meldden zich 4 voor een voordracht. Deze waren zeer de moeite waard. Zaterdag 27 juni in Wijk bij Duurstede hield Victor Brillemans twee bijzondere stadswandelingen met focus op Joodse geschiedenis. Totaal 44 deelnemers.
 • Zaterdag 3 oktober: Lezing over en excursie naar landgoed Oostbroek in De Bilt. 40 deelnemers.
 • Donderdag 15 oktober in de Open Hof in Wijk bij Duurstede: Jan van Capelle, “Antonio Stradivarigitaarbouwer”.
 • Een prachtige lezing met helaas maar 23 toehoorders.
 • Dinsdag 24 oktober in het Witte Kerkje in Odijk: Bas van Wiggen, “De luchtoorlog boven Utrecht”. 80 deelnemers.
 • Markten.
 • Op 5 september waren de historische kring en de archeologische werkgroep aanwezig op de activiteitenmarkt in Houten.
 • Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’

Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2015 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Alweer de 49e jaargang!
De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. M.A. van der Eerden-Vonk uit Wijk bij Duurstede tot 1 januari 2016, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist, P.J.W. Koch uit Houten en O.J. Wttewaall uit ’t Goy. Per 1-1-2016 is Herman Postema aangetreden als nieuw lid en coördinator van de redactie.
De digitalisering is klaar.

 • Boeken.

In de historische reeks Kromme-Rijngebied is het 15e boek uitgegeven. “Het buiten van Wijk”van Wim van Amerongen.

 • Open Monumenten Dag.

In 2015 was het thema van de Open Monumentendag “Kunst en Ambacht”.
In Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik waren vele monumenten opengesteld, exposities gehouden en waren andere activiteiten georganiseerd. De belangstelling was groot. Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.

Het bestuur wil langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor

onze vereniging bedanken voor zijn of haar inzet.

Jan van Geest. Secretaris. Odijk, maart 2016.

Het financiele jaarverslag in PDF-vorm is hier te downloaden.


Agenda voor de algemene ledenvergadering
Donderdag 23 april 2015

Lokatie: Wickenburgh, `t Goy
De vergadering begint om 19.30 uur
Zaal open om 19.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Bestuurszaken: vacatures*
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2014.
Dit verslag is, achter deze agenda, opgenomen.
5. Jaarverslag 2014
Het verslag is, achter deze agenda, opgenomen.
6. Financieel overzicht 2014 en begroting 2015
Het financiële overzicht 2013 en de begroting 2014 zijn als bijlagen bij deze nieuwsbrief gevoegd. De penningmeester zal de stukken toelichten.
7. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Pothuizen en Schemmekes
8. Benoeming van een nieuw kascommissielid
9. Diversen:
a. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek
b. Nieuwe werkgroep: Monumenten in Bunnik
c. De toekomst van de vereniging, de enquête
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Toelichting bij punt 3:
Olof van Baarzel heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen van het bestuur. Graag wil het bestuur deze vacature vervullen met een bestuurslid uit Wijk bij Duurstede.

Concept verslag algemene ledenvergadering
Woensdag 23 april 2014

Aanwezig: 42 personen inclusief het bestuur: Otto Wttewaall (voorzitter),  Jan van Geest (1ste secretaris), Frans den Toom (penningmeester, grote excursie),  Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans  van Aken (genealogie, Oral History), Olof van Baarzel (OH, PR), Aletta van Embden (monumenten Bunnik) Norma Mulder (2de secrearis, verslag, OH, website).
Afwezig met bericht: Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter)

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.35 uur met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij hoopt op snelle afwikkeling van deze formele vergadering, zodat we snel kunnen gaan genieten van de lezing van Wijnand Thoomes, waar we lang naar hebben uitgekeken.
Joop van Herwijnen is afwezig. Verder geen mededelingen.
2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Jan van Geest, Frans den Toom.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld; unanieme  instemming tot herverkiezing van de aanwezigen door middel van applaus.
Als nieuw bestuurslid heeft Aletta van Embden uit Bunnik zich aangemeld in 2013. Zij heeft enige maanden op proef meegedraaid en zou graag officieel toetreden tot het bestuur. Het bestuur stelt voor   haar te benoemen. De aanwezigen stemmen daarmee in met een hartelijk applaus.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2014
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.
5.  Jaarverslag 2013 van de secretaris
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2013 en begroting 2014 van de penningmeester
Toelichting Frans den Toom. In algemeen is er een financieel gezond 2013 achter de rug. De uitgave van het boek van Wim van Amerongen De Wederopbloei van Wijk heeft winst (ongeveer € 3000,-) opgeleverd.
In de balans staan nog vorderingen, die inmiddels binnen zijn. Op de spaarrekening staat nu ook een wat groter bedrag. Het algemeen vermogen is gegroeid. Het boekenfonds heeft wat meer geld gekregen.
De kosten voor de uitgave van het tijdschrift zijn gunstiger dan begroot, vanwege efficiënt uitgeven (driemaal – waaronder éen dubbelnummer – in plaats van 4 maal).
Over het financieel jaarerslag zijn geen vragen of opmerkingen.
7. Verslag kascommissie
R. Melchers en Henrik Pothuizen (alleen Roel Melchers is aanwezig)
Kascommissie heeft grote waarderingvoor het werk van de penningmeester. Punt van aandacht is het   feit dat Tussen Rijn en Lek formeel verantwoordelijk is voor het financieel beleid van de archeologie    groep Leen de Keijzer. Deze administratie wordt door de archeologiegroep zelf gevoerd; tot op heden heeft de penningmeester van Tussen Rijn en Lek geen inzage in deze cijfers. De kascommissie vindt dat dit nodig is en stelt voor dat snel te regelen.
De kascommissie stelt ook voor de groei-ambitie (nu streven naar 550 leden) wat te hoger te stellen.
De penningmeester wordt gedechargeerd met een applaus voor zijn financiele beleid voor 2013, met uitzondering van het beleid van de archeologiegroep. De voorzitter stelt dat het bestuur zo snel mogelijk in overleg gaat met de archeologie club om dit te regelen.
8. Benoeming nieuw kascommissielid
Henrik Pothuizen wil nog een jaar in de kascommissie zitten. De voorzitter vraagt wie volgend jaar als tweede kascommissielid wil fungeren. Roel Melchers legt uit dat het niet veel werk is. Het betreft eigenlijk maar één avond nakijken en één avond overleg met de penningmeester per jaar. Hans Schemmekes meldt zich aan. Hans Schemmekes stelt voor een reservelid te benoemen. Roel Melchers wil wel reserve zijn.
9. Diversen:
Beleidsplan 2014 tot 2018

Een van de voorwaarden voor de ANBI status is een beleidsplan, voor publiek toegankelijk. Derhalve heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld. Vanwege de invoeringsdatum voor deze eis, moest dat snel geregeld. Hetgeen inhoudt dat er niet met de leden is overlegd. Het beleidsplan staat op de site. Iedereen die er wat over wil opmerken, vragen, toevoegen, kan dit per mail of schriftelijk melden bij secretaris Jan van Geest.
Hans Schemmekes begrijpt de tijdsdruk. Maar hij zou het plezierig hebben gevonden als het beleidsplan bij de jaarstukken had gezeten. Dan had men in deze ledenvergadering een discussie kunnen aangaan, indien gewenst.
De secretaris gaat na denken over een goede vorm om over het beleidsplan te praten. De ledenvergadering is wellicht niet de beste gelegenheid. Misschien is het mogelijk een weer eens een historische café te organiseren, waarin ook het beleidsplan besproken kan worden.
Aletta van Embden vraagt of mensen zin hebben mee te denken met haar over een monumentenbeleid voor Bunnik. Men kan zich aanmelden bij Aletta van Embden (mail:a.g.van.embden@casema.nl)
Jubileumwerkgroep Tussen Rijn en Lek 50 jaar in 2016
Herman Steenman (lid van de jubileumcommissie) legt uit dat er voor het 50 jarige jubileum verschillende activiteiten op stapel staan. Hij vraagt of er mensen zijn die interesse hebben om mee te doen of ideeën hebben voor het jubileum. Er wordt gedacht aan publicaties over toen en nu. We denken ook aan sociale activiteiten. Men kan zich melden bij Herman Steenman: hermansteenman@xs4all.nl.
Digitalisering
Roel Melchers geeft een korte toelichting: hij stelt dat het voornamelijk gaat om het gebruik van de e-mail. Dat is sneller en goedkoper en de frequentie kan opgevoerd; hij acht een wat  informeler contact  met de leden ook belangrijk. De vereniging is niet gewend met e-mail te werken. De mededelingen gaan nog altijd met de (ouderwetse) post. Volgens Melchers moet er – om zinvol de mail te gebruiken – minimaal drie a viermaal per jaar gemaild worden om te laten zien dat de mailadressen niet voor niets zijn gegeven. Het bestand moet goed bijgehouden worden. Als een adres niet werkt moet het achterhaald en gecorrigeerd worden. Dat houdt in dat er redelijk wat tijd in gaat zitten. Er zijn nu zo’n 200 mailadressen aangemeld. Melchers hoopt dat over een jaar 95% van de leden  meedoet.
Er is besloten dat het ledenbestand voorlopig bij Wim van Miltenburg blijft. Roel Melchers stelt dat de praktijk uitwijst dat twee administraties naast elkaar niet werkt. Het bestuur moet in dezen een beslissing nemen.
Niek Bruin vraagt – als leek en papierlover  en in aanmerking nemend dat 200 nog niet heel veel is – of het niet handig is om nog een paar jaar te wachten tot iedereen mail heeft. De voorzitter denkt dat zo’n digitaliseringsproces in een vereniging als de onze per definitie gefaseerd ingevoerd moet worden.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.10 uur onder dankzegging voor ieders inbreng.

Norma Mulder, 2de secretaris, 27 april  2014

 Jaarverslag 2014 van de secretaris

1. Bestuur
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en grote excursies), Joop van Herwijnen (vice-voorzitter en leider Archeologische Werkgroep) Frans den Toom (penningmeester en grote excursies )en Hans van Aken (leider werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten; Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, PR en Oral History) uit Wijk bij Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten) en Jan van Geest (1e secretaris) uit Odijk.
Het bestuur is zeven keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel gebied.
Bijzondere aandacht ging uit de viering van het 50-jarig jubileum in 2016.
Er waren twee bezinningsbijeenkomsten.Thema`s zoals communicatie en de sociale media, het lustrum en de lange termijn kwamen aan de orde. De leden zullen geraadpleegd worden om het zicht te vergroten.

2. Ledenbestand
Op 1 januari 2015 heeft de vereniging 501 leden. Het ledenaantal was op 1-1-2014 514, op 1-1-2013 503, op 1-12012 514 en 522 op 1-1-2011. In 2014 zijn 31 nieuwe leden toegetreden en hebben er 44 bedankt.
Het ledenaantal is op het minimum aantal van 501 leden. Het bestuur vindt dit de ondergrens.
Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis; G. de Nie, Halle; P.S. A. de Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).
3. Relaties met zusterverenigingen
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned. Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, Het Utrechts Archief, Sabine (een project van de universiteit van Utrecht), Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J. Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.
4. Beleid
Het bestuur heeft nagedacht over de positie van de vereniging in 2025. Om het beeld vollediger te maken en ideeën te genereren is besloten in 2015 een enquête onder de leden te houden. Voorstellen en definitieve acties volgen daarna.
5. Werkgroepen
– Werkgroep monumenten Houten

De Werkgroep Houten op pad

De Werkgroep Houten op pad

Al 12 jaar volgt de monumentenwerkgroep, bestaande uit 4 personen de gemeente kritisch. Door een positief kritische opstelling, het zelf aandragen van ideeen, zelf in de modder te staan en vooral ook “een lange adem” te hebben is er in die jaren veel bereikt. Er was steeds een goede verstandhouding met de betrokken wethouders en hun ambtenaren. Voor een uitgebreid jaarverslag klikt u hier.
– Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”
De werkgroep had eind 2014 18 leden. In 2014 is 4800 uur aan archeologisch werk verzet.
In het museum in het Oude Station in Houten was tot in september de zeer succesvolle (1900 bezoekers) tentoonstelling “Terra sigillata, het wedgwood van de Romeinen”. Op dit moment is er een nieuwe tentoonstelling: “Midden Nederland onder de Merovingen”. Leven in de Vroege Middeleeuwen”.
In het kader van educatie werd 36 maal een groep of een school ontvangen. In samenwerking met Kunst Centraal van de provincie Utrecht draaide het project “Wie woont en leeft daar?” voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen.
De vereniging verrichtte op een aantal plaatsen archeologisch onderzoek. Eind 2014 startte onderzoek op het terrein Steenen Poort. Dit terrein is als sinds de IJzertijd bewoond.
Diverse, door particulieren geschonken archeologische collecties, zijn gedocumenteerd en grotendeels aan het Provinciaal Depot Utrecht geleverd. Deze vondsten zijn gedaan tijdens de verbreding van de A12 in 1976-77.
Het uitgebreide jaarverslag met foto`s vindt u op de website van de werkgroep (www.archeologiehouten.nl).
De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek is in 2014 wederom niet actief geweest. Gezocht wordt naar nieuwe leden om de werkgroep te activeren.
– Werkgroep Oral History
Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun herinneringen aan dat verleden. Tussen Rijn en Lek” startte eind 2011 met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Wijk bij Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is archiefonderzoek. In 2014 zijn door hen helaas geen nieuwe interviews gemaakt. Belangrijkste reden daarvan is gebrek aan tijd en menskracht.
In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe) interviews uitgewerkt en gepubliceerd in de losbladige verzamelmap: ”Werkhovense verhalen”. Wie de map wil kopen, mail naar Johan van Impelen (klik op de naam).
De werkgroep Oral History zoekt nog mensen die in Bunnik en/of Houten interviews willen houden. Op termijn is het de bedoeling dat de interviews die in Houten ooit al gedaan zijn (in de jaren 90) ook op de site gepubliceerd worden. Om vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Deze oproep deden wij al eerder. Dit leidde niet tot meer interviewers. Daardoor vorderen we (te) langzaam, maar ja …… we kunnen gen ijzer met handen breken. Dus…… hebt u belangstelling om te interviewen? Wij houden ons nog steeds aanbevolen.
Meldt u aan bij bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail: norma.han@casema.nl.
Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..
– Werkgroep PR en website
De nieuwe website is nu drie jaar in de lucht en gezien de vele positieve reacties, goed ontvangen bij leden en niet-leden. Vrijwel dagelijks ontvangen we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en publicaties van Tussen Rijn en Lek. Dat is heel mooi!
Ook dit jaar zullen de jaarstukken op de website gepubliceerd worden. U vindt deze als u de “knop” (boven in de balk) “over ons” aanklikt en vervolgens jaarstukken.
– Ons vertrouwde PR-middel, de papieren folder, blijft voorlopig bestaan. De folder zal in 2015 wel geactualiseerd worden.
– (Meer) Leden!
Omdat de historische kring in 2016 50 jaar bestaat willen we in 2015 een enquête houden onder de leden om een goed beeld te krijgen van wat men verwacht van de historische kring, of en hoe tevreden men is met wat er nu aangeboden wordt en wat men (eventueel) veranderd zou willen zien.
Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder leden. We proberen dus op vele manieren ons ledenbestand op peil te houden. Waar mogelijk presenteren wij de Historische Kring aan het publiek. Waar mogelijk doen wij mee met geschiedenisprojecten op bv. scholen. Hiermee hopen wij meer belangstelling, ook van jongeren, voor onze vereniging te wekken.
– Werkgroep Monumenten Bunnik
Een begin is gemaakt met het opzetten van een monumentenwerkgroep voor de gemeente Bunnik. Het doel is het verspreiden van kennis van de (cultuur)historie van ons gebied en het leveren van een positieve bijdrage voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van de gebouwde en niet-gebouwde omgeving.
Verkend zijn het monumentenbeleid vroeger en nu in Bunnik en de ervaringen van de werkgroep monumenten van Houten van onze Historische Kring Rijn en Lek.
Gesprekken met mogelijke geïnteresseerden voor deze werkgroep hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd. Bunnik heeft 60 gemeentelijke monumenten op de lijst en een aantal omvangrijke rijksmonumenten zoals de beide Amelisweerden, Rhijnauwen en Beverweert.
In de gaten wordt gehouden welke ontwikkelingen er op dit moment spelen, die de gemeentelijke monumenten en het landschap aangaan. Voorbeelden zijn Beverweert, ‘t Burgje-Odijk,  en Oud-Amelisweerd (“koeienbrug”). Komend jaar wordt verder gewerkt aan de monumenten, graag met meerdere mensen. Dus meld je aan! Nadere informatie bij Aletta van Embden: tel. 0306567325; e-mail: a.g.van.embden@casema.nl
6. Activiteiten in 2014
Lezingen en excursies
– Op 11 januari was een middagexcursie met 85 deelnemers naar kasteel Cammingha in Bunnik. Het kasteel is gebouwd rond een woontoren uit 1395. Op open monumenten dag in 2013 is het gebouw voor het eerst voor het publiek open gesteld.
– Op 20 februari hield Gerrit Keunen een lezing over de verdwenen molens in het Kromme Rijngebied. Er waren 45  belangstellenden.
– Op 12 april voerde de grote excursie naar Waterloo en Rixenart in België. Er waren bijna 50 deelnemers.
– Op 23 april was de jaarvergadering en hield de heer Thoomes een lezing over zijn boek “Leven met de Lekdijk. 52 deelnemers bezochten de lezing.
– Op 7 juni vond een kleine excursie plaats naar kasteel Rijnhuizen in Jutphaas. Er waren 31 deelnemers.
– Op 23 oktober is een bijzondere excursie georganiseerd naar het ondergrondse publiekscentrum, DOMunder, op het Domplein in Utrecht. 76 Deelnemers werden in 3 groepen rondgeleid.
– Op 30 oktober gaf Cecile aan de Stegge een lezing over de geschiedenis van de psychiatrische zorg in de vorige eeuw. “Gekkenwerk”. Met passie werd ons kennis bijgebracht over dit buitengewoon interessante onderwerp. 35 Mensen genoten ervan.
Markten
– Op 6 september waren de historische kring en de archeologische werkgroep aanwezig op de activiteitenmarkt in Houten.
– Op 5 november was er een historische boekenmarkt in het gebouw van de Rabobank in Houten. Het was heel geanimeerd, maar er was weinig publiek. De tijd die de bank beschikbaar stelde. Woensdag van 1600 tot 2000 uur zal daar mee te maken hebben.
Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’
Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring verscheen in 2014 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer. Alweer de 48e jaargang! De digitalisering is voltooid, dus alle uitgaven ouder dan 2 jaar zijn inmiddels digitaal beschikbaar.
De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. M.A. van der Eerden-Vonk uit Wijk bij Duurstede, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist, P.J.W. Koch uit Houten en O.J. Wttewaall uit ’t Goy.
Boeken
In de historische reeks Kromme-Rijngebied is in 2014 geen uitgave geweest.
Open Monumenten Dag
In 2014 was het thema van de Open Monumentendag “Op Reis”.
In Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik waren vele monumenten opengesteld en waren andere activiteiten georganiseerd. De belangstelling was groot.
Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering. Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de Historische Kring verkrijgbaar.

Het bestuur wil langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of andere manier actief is geweest voor onze vereniging bedanken voor zijn of haar inzet.

Jan van Geest, secretaris Odijk, maart 2015

Het financiele jaarverslag in PDF-vorm is hier te downloaden.

Voor de stukken van de Jaarvergadering 2014 klik hier.

side bg